معماری و شهر سازی

شرایط عمومی پیمان (1 )

banner
جستجوگر پیشرفتهماده1 پيمان
پيمان‌‌،مجموعه اسنادومداركي است كه درماده2 موافقتنامه پيمان،درج شده است.

ماده2 موافقتنامه
موافقتنامه،سندي است كه مشخصات اصلي پيمان،مانند مشخصات  دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پيمان،درآن بيان شده است.
ماده3 شرايط عمومي
شرايط عمومي،مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم برپيمان راتعيين مي كند.
ماده4 شرايط خصوصي
شرايط خصوصي،شرايط خاصي است كه به منظورتكميل شرايط عمومي،براي اين پيمان،با توجه به وضعيت وماهيت آن،تنظيم شده است.موارد درج شده درشرايط خصوصي،هيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي را نقض كند.
ماده5 برنامه زماني اجراي كار
الف)برنامه زماني كلي: برنامه اي است كه درآن،زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه،منعكس گشته ودراسنادومدارك پيمان درج شده است.
ب)برنامه زماني تفصيلي:برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان،به تفصيل ودرچارچوب برنامه زماني كلي،درآن آمده است

ماده6 كارفرما
كارفرما،شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمان رابراساس اسنادومدارك پيمان،به پيمانكارواگذاركرده است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني كارفرما،درحكم كارفرما مي باشند.
ماده7 پيمانكار
پيمانكار،شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندهً پيمان است واجراي موضوع پيمان رابراساس اسناد ومدارك پيمان،به عهده گرفته است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني پيمانكار،درحكم پيمانكار مي باشند.
ماده8 مدير طرح
مدير طرح،شخص حقوقي است كه به منظورمديريت اجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كافرما به پيمانكارمعرفي مي شود.

ماده9 :مهندس مشاور،مهندس ناظر
الف)مهندس مشاور،شخص حقوقي ياحقيقي است براي نظارت براجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كارفرمابه پيمانكار معرفي مي شود.
ب)مهندس ناظر،نمايندهً مقيم مهندس مشاوردركارگاه است ودرچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود.

ماده10 :رئيس كارگاه
رئيس كارگاه،شخصي حقيقي داراي تخصص وتجربه لازم است كه پيمانكار،اورابه مهندس مشاورمعرفي مي كند تااجراي موضوع پيمان دركارگاه راسرپرستي كند.
ماده11 :پيمانكار جزء
پيمانكارجزء،شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص درانجام كارهاي اجرايي راداردوپيمانكاربراي اجراي بخشي ازعمليات موضوع پيمان،بااو قرارداد مي بندد.
ماده12 :كار،كارگاه،تجهيزوبرچيدن كارگاه
الف)كار،عبارت است ازمجموعه عمليات،خدمات يااقدامات موردنياز،براي آغازكردن،انجام وپايان دادن عمليات موضوع پيمان وشامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهدماندوبه عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد،وكارهاي موقتي است كه به منظور اجراونگهداري موضوع پيمان انجام مي شود.
ب)كارگاه،محل يامحلهايي است كه عمليات موضوع پيمان درآن اجرامي شوديابه منظوراجراي پيمان،بااجازه كارفرماازآن استفاده مي كنند.كارگاههاياكارخانه هاي توليدي خارج از محلهاوزمينهاي تحويلي كارفرما،كه به منظورساخت تجهيزات ياقطعاتي كه دركارنصب خواهدشدمورداستفاده قرارمي گيرد،جزوكارگاه به شمارنمي آيد.
ج)تجهيز كارگاه،عبارت ازعمليات،اقدامهاوتداركاتي است كه بايدبه صورت موقت براي دوره اجراانجام شود،تاآغازكردن وانجام دادن عمليات موضوع پيمان،طبق اسناد ومدارك پيمان،ميسر شود.
د)برچيدن كارگاه،عبارت ازجمع آوري مصالح،تجهيزات،تاسيسات وساختمانهاي موقت،خارج كردن مواد زايد،مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وديگرتداركات پيمانكار ازكارگاه وتسطيح وتميزكردن محلهاي تحويلي كارفرما مي باشد.

 


ماده13 :مصالح،تجهيزات،مصالح وتجهيزات پاي كار،ماشين آلات وابزار،تاسيسات وساختمانهاي موقت،وسايل
الف)مصالح،عبارت ازمواد،اجناس وكالاهايي است كه درعمليات موضوع پيمان مصرف يانصب شده ودركارباقي مي ماند.
ب)تجهيزات،عبارت ازدستگاههاوماشين آلاتي است كه درعمليات موضوع پيمان نصب شده ودركار باقي مي ماند.
ج)مصالح وتجهيزات پاي كار،عبارت ازمصالح وتجهيزاتي است كه پيمانكار،باتوجه به اسنادومدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان،تهيه كرده ودرمحل يامحلهايي ازكارگاه كه درطرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است،نگهداري وحفاظت مي كند.مصالح وتجهيزات موجود درمحل مصرف يا نصب نيزمصالح وتجهيزات پاي كار ناميده مي شود.
تبصره- قطعات پيش ساخته وتجهيزاتي كه دراجراي موضوع پيمان،بااجازه كارفرماوزيرنظر مهندس مشاور،در كارگاههاياكارخانهاي توليدي خارج ازكارگاه ساخته شده است نيز درحكم مصالح وتجهيزات پاي كاربه شمار مي رود.
د)ماشين آلات وابزار،عبارت ازدستگاهها،تجهيزات،ماشين آلات،وبطور كلي،ابزارهاياجراي كاراست كه به منظوراجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كارگرفته مي شود.ماشين آلبات وابزارراممكن است ماشين آلات نيز بنامند.
ه)تاسيسات وساختمانهاي موقت،عبارت ازانواع ساختمانها،محوطه سازيها،انبارها،تاسيسات آب،برق،سوخت ومخابرات،شالوده دستگاهها،وبطور كلي،تاسيسات وبناهايي است كه به صورت موقت،براي دوره اجراتامين شده وجزوكارهاي تجهيزكارگاه به شمار مي رود.
و)وسايل،عبارت از اثاثيه اداري،مسكوني،آشپزخانه وديگرلوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجراتامين شده وجزوتجهيز كارگاه منظور مي شود.
ماده14 :برآوردهزينه اجراي كار،مبلغ پيمان،مبلغ اوليه پيمان،مبلغ نهايي پيمان،ضريب پيمان،نرخ پيمان،مدت پيمان،مدت اوليه پيمان،متوسط كاركردفرضي ماهانه
الف)برآوردهزينه اجراي كار،مبلغي كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان،به وسيله كارفرمامحاسبه واعلام شده است.
ب)مبلغ پيمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي تغييرمقادير كاروقيمت جديداست.مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه استكه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي شود.
ج)مبلغ نهايي پيمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس اسنادومدارك پيمان، درآن ايجادمي شود.
د)ضريب پيمان،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآوردهزينه اجراي كار است.
ه)نرخ پيمان،درموردهريك ازاقلام كار،عبارت ازبهاي واحدآن قلم كاردرفهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمان وضريبهاي پيش بيني شده درفهرست بها ومقاديركاراست.درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند،نرخ پيمان،نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته،پس ازاعمال تعديل آحادبها،مي باشد.
و)متوسط كاركرد فرضي ماهانه،عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.
ز)مدت پيمان يامدت اجراي كار،مدت درج شده دربند ب ماده 4 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس ماده 30 درآن ايجاد مي شود.مدت پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مدت درج شده درماده 4 موافقتنامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي شود.
ماده 15:روز،ماه،تاريخها،مفردوجمع،عنوانها
الف)روزوماه،روزوماه تقويمي وشمسي است.
ب )تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.
ج )هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند،كلمات مفرد معناي جمع وكلمات جمع معناي مفرددارند.
د )عنوانهاي به كاررفته درمتون موافقتنامه ياشرايط عمومي وديگرقسمتهاي اسنادومدارك پيمان،صرفاًبه منظورراهنمايي وآگاهي ازمفاداسنادومدارك است ونمي توان درتفسيراسنادومدارك پيمان،ازآنها استفاده كرد.


فصل دوم
تاًييدات وتعهدات پيمانكار
ماده 16:تاًييدات پيمانكار
موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد
الف) تمام اسناد ومدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن كاملا ًآگاه شده است.
ب ) نسبت به تامين نيروي انساني مورد نيازوتدارك مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاراجراي كار طبق مشخصات درمحل ياازنقاط ديگر،اطمينان يافته است.
ج ) محل اجراي كار راديده وبررسي كرده وازوضعيت آب وهوا،بارندگي وامكان اجراي كاردرفصلهاي مختلف سال،باتوجه به آمار 20 سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كار،اطلاع يافته است.
د ) ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.
ه ) درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.
به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً درموردآن استناد به جعل خود نمايد.
ماده 17:كاركنان
الف) پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.كساني كه دراجراي اين پيمان،خدماتي براي پيمانكار انجام مي دهند،كاركنان پيمانكارشناخته مي شوند.اگردراسناد ومدارك پيمان،استفاده ازمتخصصان خارجي پيش بيني شده باشد،پيمانكارمتعهداست قبلاً وضعيت استخدام،مانندميزان حقوق ومزايا،مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنهارابه وسيله مهندس مشاوربه اطلاع كارفرمابرساندوبارعايت مقررات ذيربط وتاًمين هزينه هاي مربوط،براي استخدام آنهااقدام كند.كارفرما تسهيلات لازم رابراي استخدام متخصصان يادشده فراهم مي نمايد.تشخيص لزوم وحدودتسهيلات مزبورباكارفرماست واين مساعدت ازمسئوليت پيمانكارنمي كاهد.
ب ) تاًمين نيروي انساني موردنيازو محل سكونت مناسب،آب آشاميدني وروشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است.
پيمانكار بايدبراي تدارك دايمي آذوقه كارگران،اقدامات لازم بعمل آورد،بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصاري ايجاد كندوبه آزادي كارگران درتامين موادموردنيازآنها،ازهر منبعي كه مايل به تحصيل آن باشند، محدوديتي وارد سازد.بهاي آذوقه كه بدين ترتيب ازطرف پيمانكار تهيه مي شود،نبايدازبهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يامحل گرانتر باشدوپيمانكار نمي تواندهزينه هاي ديگري،مانندهزينه حمل رابه قيمتهاي خريد اضافه كند.
ج ) كاركنان ايراني كارگاه بايدداراي شناسنامه،وكاركنان بيگانه كارگاه بايد داراي پروانه اقامت واجازه كار باشند.
د ) پيمانكار نبايدكاركنان شاغل كارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها وشركتهاي دولتي وشهرداريهارابدون اجازه مسئولان ذيربط استخدام نمايد.همچنين پيمانكاربايد ازبه گماشتن اشخاصي كه استخدام آنهاازنظروظيفه عمومي مجاز نيست،خودداري كند.
ه ) پيمانكارموظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كندودراختيارآنان قراردهد.مهندس ناظر مي تواندازادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد.
و ) پيمانكارمتعهداست كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كارمرتباًپرداخت كند.درصورتي كه درپرداخت دستمزدكارگران تاًخيري پيش آيد،مهندس مشاور به پيمانكار اخطارمي كندكه طلب كارگران راپرداخت نمايد. درصورت استنكاف پيمانكار،كارفرما مي تواند دستمزدكارگران رابراي ماه يا ماههايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،طبق كارنامه هاي كارگري كه دردست كارگران وداراي امضاي رئيس كارگاه است،باتوجه به پرداختهاي علي الحساب كه به آنهاشده است،باحضور نماينده مهندس مشاوروپيمانكار،ازمحل مطالبات پيمانكارپرداخت كندومبلغ پرداختي رابه اضافه 15 درصد،به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايدواگر مطالبات پيمانكار كافي نباشد،ازمحل تضمينهاي پيمانكار تاًمين كند.درصورتي كه نماينده پيمانكار،باوجوداخطار مهندس مشاور،ازحضوربراي پرداختهاخودداري كند،كارفرما پرادخت مزبورراانجام مي دهد،بدون اينكه پيمانكارحق اعتراضي براين عمل ومبلغ پرداختي وتعداد كارگران وميزان استحقاقي آنان داشته باشد.درصورت تكرارتاًخيردرپرداخت دستمزدكارگران به مدت پيش از يك ماه،براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است،كارفرمامي تواندپيمان رافسخ نمايد.
ز)پيمانكار مي كوشد تاحدممكن،كارگران مورد نياز خودراازبين ساكنان منطقه اجراي كار،كه صلاحيت انجام كارهاي موضوع پيمان راداشته باشند،انتخاب كندوبه كارگمارد.
ح)پيمانكارموظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني واجتماعي،مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار است.
ط)دراجراي اين پيمان،پيمانكاردرمقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است،هرگاه كاركنان وكارگران پيمانكاروپيمانكاران جزء،صلاحيت لازم براي انجام كار مربوط رانداشته باشندياباعث اختلال نظم كارگاه شوند،مهندس مشاوريامهندس ناظر،مراتب رابراي باراول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد،ودرصورت تكرار،مي تواندازپيمانكار بخواهدكه متخلفان راازكاربركناركند.دراين صورت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستور است وحق نداردبركنارشدگان رابارديگردرهمان كارگاه به كار گمارد.اجراي اين دستورازمسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد و ايجادحقي براي او نمي كند.
ماده 18:مسئوليت حسن اجراي كار،برنامه كار،گزارش پيشرفت كار،هماهنگي باپيمانكاران ديگر،رئيس كارگاه
الف)پيمانكارمسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع پيمان راطبق اسنادومدارك پيمان به عهده دارد.
ب )پيمانكار متعهداست كه سازمان،روش اجراوبرنامه زماني تفصيلي اجراي كار راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجودو برنامه زماني كلي تهيه كندوظرف يك ماه ازتاريخ مبادله پيمان،يامدت ديگري كه در اسنادومدارك پيمان تعيين شده است،تسليم مهندس مشاورنمايدتاپس ازاصلاح وتصويب كارفرمابراي اجرابه پيمانكار ابلاغ شود.اگردراسنادومدارك پيمان،جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي وبهنگام كردن آن تعيين سده باشد،پيمانكارملزم به رعايت آن مي باشد.
ج )درصورتي كه حين اجراي كار،پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است،موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر اوبايددربرنامه آن تغييرداده شود،مراتب رابا ذكردليل،به مهندس مشاوراطلاع دهد.مهندس مشاور،تغييرات مورد تقاضاي پيمانكاررادرقالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كندوآنچه راكه موردقبول است،پس از تصويب كارفرما،به پيمانكار ابلاغ مي كند.بديهي است كه اين تغييرات درحدودمندرجات پيمان،ازميزان تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكارنمي كاهد.
اگرتغييربرنامه زماني تفصيلي ازسوي مهندس مشاورمطرح شود،پيمانكار باتوجه به نظر مهندس مشاور،تغييرات برنامه زماني تفصيلي راتهيه مي كندوبه شرح پيشگفته،براي طي مراتب بررسي وتصويب،تسليم مهندس مشاور مي نمايد.
د )پيمانكارمتعهداست كه هماهنگي لازم راباديگرپيمانكاران ياگروههاي اجرايي متعلق به كارفرما،كه به نحوي باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكارابلاغ مي شود.
ه )پيمانكار مكلف است كه درپايان هرماه،گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه راتهيه نمايد.شكل وچگونگي تهيه گزارش رامهندس مشاورتهيه مي كند.اين گزارش، شامل مقدارودرصدفعاليتهاي انجام شده،ميزان پيشرفت ياتاًخيرنسبت به برنامه زماني تفصيلي،مشكلات وموانع اجرايي،نوع ومقدارمصالح وتجهيزات واردشده،به كارگاه،تعداد ونوع ماشين آلات موجودوآماده بكار،تعدادوتخصص نيروي انساني موجودوديگر اطلاعات لازم مي باشد.درصورتي كه جزئيات ديگريبراي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كاردراسنادومدارك پيمان تعيين شده باشد، پيمانكارموظف به رعايت آن است.
و)پيمانكارمتعهداست كه يك نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجدولهاي پيشرفت كاررادركارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم،مهندس مشاوروكساني كه اجازه بازديدازكارگاه رادارند،ازآن استفاده كنند.
ز)پيمانكار بايدپيش ازآغازعمليات،شخص واجدصلاحيتي راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد.رئيس كارگاه بايددراوقات كاردركارگاه حاضرباشدوعمليات اجرايي،بامسئوليت ونظارت او انجام شود.اگرضمن كارمعلوم شودكه رئيس كارگاه قادربه انجام وظايف خودنيست،مهندس مشاور،باذكردليل،در خواست تعويض اوراازپيمانكارخواهدكردوپيمانكارمكلف است ظرف يك ماه، شخص واجدصلاحيت ديگري راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،معرفي كند.پيمانكار بايد به منظوراجراي كارودريافت دستوركارها ونقشه هااز مهندس مشاوروهمچنين براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت،اختيارات كافي به رئيس كارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعلام كه مربوط به اجراي كارباشدوازطرف مهندس مشاوريانماينده اوبه رئيس كارگاه ابلاغ شود،درحكم ابلاغ به پيمانكار است.
پيمانكار مي توانددرصورت لزوم،رئيس كارگاه راعوض كند،مشروط به اينكه پيش از تعويض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحيت جانشين اوموردقبول نامبرده باشد.
ماده 19:كنترل نقاط نشانه،پياده كردن نقشه ها،اندازه گيريها
الف)پيمانكار،پيش ازعمليات موضوع پيمان بايدنقاط نشانه ومبداًراازلحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايدودر صورتي كه اختلافي موجودنباشد،درستي آنهاراتاًييدواعلام داردودرصورتي كه اختلافي وجودداشته باشد،مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساندتا وضع موجودبامهندس مشاور وكارفرماصورتمجلس شودوملاك شروع عمليات قرارگيرد.بديهي است كه پس ازآغازعمليات،هيچ گونه اعتراضي ازجانب پيمانكاردراين زمينه پذيرفته نيست.
پس ازتحويل هرقسمت ازكارگاه،پيمانكاربايدبي درنگ،نقاط نشانه ومبداًوهمچنين علايم مربوط به آنهارابابتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايدودرطول مدت اجراي كارتاتحويل موقت،به هزينه خود،حفظ ونگهداري كند.
ب )پيمانكارمتعهداست كه نقشه ها،امتدادهاومحورهارابانظارت مهندس مشاورپياده كندودرستي آنهارابامهندس مشاورصورتمجلس كند.درصورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها،امتدادهاومحورها،اختلافي درموردترازآنهادر مدارك فني مشاهده شود،وضع موجودراپيمانكارومهندس مشاوروكارفرماصورتمجلس مي كنند.
ترازكف پي بناهاوزيرسازي راههاوتمام عملياتي كه پس ازانجام كارپوشيده مي شوندوبعداًمرئي نيستند،يابه هر صورت، كنترل واندازه گيري كامل آنهاميسرنباشد،بايدپيش ازپوشيده شدن ياازبين رفتن آثارآنها،صورتمجلس شود وبه امضاي مهندس ناظرورئيس كارگاه برسد.اين صورتمجلسها،ملاك اندازه گيريهادرتنظيم صورت وضعيتهاست. اگرپيمانكارعملياتي راكه بايدموردآزمايش يابازديدقرارگيردوتاًييدشود،پيش ازآنكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند،موظف است پوششهاي انجام شده رابه هزينه خودبرداردوپس ازانجام آزمايشهاوبازديدهاي لازم وتاًييدانجام كارازسوي مهندس ناظر،به هزينه خود،نسبت به پوشش مجددواصلاح كار اقدام كند.
ج)اندازه گيريهابراساس نقشه هاي اجرايي،دستوركارهاي اجراشده وصورتمجلسها،كه شامل كروكيهاي لازم وروشن است،انجام مي شود.
ماده 20:تجهيزكارگاه،تدارك مصالح،تجهيزات وماشين آلات
الف) پيمانكارموظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه،باتوجه به مدت تعيين شده براي تجهيز،طرح جانمايي تحهيز كارگاه راتهيه كرده وپس ازتاًييدمهندس مشاور،آن رامبناي تجهيزكارگاه قراردهد.تاًمين آب،برق، سوخت ومخابرات،بطوركلي،تجهيزكامل كارگاه،به نحوي كه براي اجراي كارطبق اسنادومدارك پيمان لازم است، به عهده پيمانكار مي باشد،مگر آنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.
ب )تاًمين نيروي انساني،مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاربه عهده پيمانكار است،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.
مصالح وتجهيزاتي كه پيمانكاربراي انجام عملياتموضوع پيمان تهيه ودركارگاه نگهداري مي كند،بايد به قرار زير باشد.
1)اگرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان تعيين شده يابعداًمعين شود،بايدازهمان منابع تهيه گردد، نمونه ياكاتولوگ فني مصالح وتجهيزات بايدازنظرتطبيق بامشخصات فني،پيش ازسفارش،به تاًييدمهندس مشاور برسد.درهرحال،ازنظرمرغوبيت بايدكاملاًطبق مشخصات فني باشدوموردتاًييدمهندس مشاورقرارگيرد.
2)ذكرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان ياتعيين آنهاضمن اجرا،ازتعهدات پيمانكاردرقبال تهيه مصالح وتجهيزات مرغوب وكافي نمي كاهد.بدين روي،پيمانكارموظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي وكيفيت منابع تهيه مصالح وتجهيزات،نظروپيشنهادخودراتسليم مهندس مشاوركند.درصورتي كه استفاده ازاين قبيل منابع موردموافقت مهندس مشاوروكارفرماقرارگيرد،اقدام به تهيه وحمل آنهانمايد.بديهي است كه كارفرمااين حق راداردكه منابع تهيه مصالح راتغييردهدوپيمانكارموظف به رعايت آن مي باشد.اگربه مناسبت اين تغييرمحل،اضافه ياكسر هزينه اي بابت تغييرمسافت حمل ياعوامل ديگرايجادشود،تفاوت بها،به اقتضاي مورد،از پيمانكاركسريا به اوپرداخت مي شود.پيمانكارملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداري شن و ماسه وديگرمصالح معدني است.
3)نوع،مقداروتاريخ ورودمصالح وتجهيزات به كارگاه بايدبامهندس ناظرصورتمجلس شود.مصالح بايدبطورمرتب به نحوي انبار شودكه تمام آن به سهولت قابل بازرسي،شمارش يااندازه گيري باشد.انبارمصالح بايدازهرلحاظ قابل حفاظت بوده تامصالح درمقابل عوامل جوي وعوامل ديگر مصون باشد.
ج)هرگاه تهيه ياتوزيع مصالح ولوازمي درداخل كشوردرانحصاردولت باشد،كارفرماتسهيلات لازم براي تهيه آن مصالح ولوازم رافراهم مي كند.اگرتهيه بعضي ازمصالح يالوازم،طبق مشخصات ذيربط درداخل كشورميسر نباشدو ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده يا بشود،كارفرمايا خودش اجازه ورودمصالح ولوازم مزبوررابراي پيمانكارتحصيل مي كنديا مشخصات راتغييرمي دهد.
د)درمواردي كه مصالح وتجهيزاتي بايدبوسيله پيمانكارازخارج از كشورتهيه شود،كارفرماكارفرمااجازه ورود آنهاراازسازمانهاي ذيربط به هزينه پيمانكارتحصيل مي نمايد.هر گاه ضمن اجراي كار،محدوديتهاي جديدي پيش آيدكه به علت آن،پيمانكارنتواندمصالح وتجهيزات مورد نياز اجراي كاررا،درمدتي كه برنامه پيشرفت كارايجاب مي كند،ازخارج ازكشور تهيه وواردكند،مراتب راباذكردليل وارائه اسنادازطريق مهندس مشاوربه اصلاع كارفرما مي رساندتابا توجه به برنامه زماني اجراي كار،كارفرمادرموردچگونگي تاًمين اين مصالح متجهيزات، تصميم گيري نمايد.
ه)درصورتي كه دراسناد ومدارك پيمان،مشخصاتي براي ماشين آلات وابزاراجراي كارتعيين شده باشد،پيمانكار بايدآنها راطبق مشخصات تعيين شده،تاًمين كند.هرگاه ضمن اجراي كار،مهندس مشاورتشخيص دهدكه ماشين آلات وابزارموجودپيمانكار،براي اتمام كاردرمدت پيمان كافي نيست يامشخصات آنهابراي اجراي كار،مناسب نيست، مراتب رابه پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكارمكلف است كه ماشين آلات وابزارخودراطبق نظرمهندس مشاورودر مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد،تكميل وتقويت كند،بدون اينكه براي اين كار،ادعاي خسارت ياهزينه اضافي ازكار فرما داشته باشد.
و)پيمانكار نمي تواند ماشين آلات وابزاري راكه براي انجام عمليات لازم است،ازكارگاه خارج كند.درمورد بيرون بردن ماشين آلاتي كه دركارگاه مورد نياز نيست،پيمانكار،تقاضايبيرون بردن ماشين آلات مزبوررابه مهندس مشاور تسليم مي كند.مهندس مشاور،به تقاضاي اورسيدگي مي كند،ودرصورتي كه موجه باشداجازه خروج مي دهد.
ز)درصورتي كه طبق اسناد ومدارك پيمان،تاًمين اقلامي ازتجهيزات كه پيمانكاربايدنصب كندوبصورت دايم دركارباقي بماند،درتعهدكارفرما باشد،پيمانكارمسئول عملكردناقص احتمالي اين تجهيزات نيست،مگرآنكه ثابت شود كه نقض آنها مربوط به كارپيمانكاراست.
ح)اگردراسنادومدارك پيمان،تكليفي براي تهيه غذا،مسكن ودفتركاركاركنان كارفرما،مهندس مشاوروآزمايشگاه درمحل كاربه عهده پيمانكارگذاشته شود،پيمانكارموظف به تاًمين آنها،طبق شرايط پيش بيني شده،مي باشد.
ماده 21:حفاظت ازكاروشخص ثالث،بيمه كار،مراقبتهاي لازم
الف)پييمانكارازروزتحويل كارگاه تاروزتحويل موقت عمليات موضوع پيمان،مسئول حفظ ونگهداري كارهاي انجام شده،مصالح،تحهيزات،ماشين آلات وابزار،تاًسيسات وبناهايي مي باشدكه زير نظرومراقبت او قراردارد،وبه همين منظور،اقدامات لازم رابراي نگهداري وحفاظت آنهادرداخل كارگاه درمقابل عوامل جوي وطغيان آب رودخانه هاوسرقت وحريق ومانند اينهابه عمل مي آورد.
ب )پيمانكاردرچارچوب مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت كار،مسئول خسارتهاي واردشده به شخص ثالث درمحوطه كارگاه است،ودرهرحال،كارفرمادراين موردهيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد.كارفرماو مهندس مشاور مي تواننددرصورت مشاهده عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت،كاردستورتوقف بخشي ازكارراكه داراي ايمني لازم نيست تابرقراري ايمني طبق دستورالعملهاي يادشده صادرنمايد.دراين حالت، پيمانكار حق مطالبه خسارت دراثردستورتوقف كارراندارد.
پيمانكارمتعهداست كه تدابير لازم رابراي جلوگيري ازوارد شدن خسارت وآسيب به املاك مجاوراتخاذنمايد،واگر دراثرسهل انگاري اوخسارتي به املاك وتاًسيسات مجاوريامحصول آنهاواردآيد،پيمانكارمسئول جبران آن مي باشد.
ج )پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار،تمام ياآن قسمت ازكارهاي موضوع پيمان راكه دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است،درمقابل مواردي ازحوادث مذكوردراسناديادشده به نفع كارفرمانزدموًسسه اي كه موردقبول كارفرماباشد،بيمع نموده وبيمه نامه هارابه كارفرما تسليم كند.بيمه نامه هابايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبارداشته باشد،تازماني كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارمكلف است كه بيمه نامه ها راتامدتي كه لازم است تمديد كند.كارفرماهزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته رادرمقابل ارائه اسناد صادرشده ازسوي بيمه گر،عيناًبه بيمه گرپرداخت مي كند.آن قسمت ازهزينه بيمه كه مربوط به مدت تاًخيرغيرمجاز پيمانكار باشد،به حساب بدهي پيمانكارمنظور مي شود.
درصورت بروزحادثه اي كه باعث ازبين رفتن تمام ياقسمتي ازكارهاي انجام يافته ومصالح وتجهيزات پاي كار شود،پيمانكارموظف است كه:اولاًمراتب رافوراًبه كارفرماومهندس مشاوروطبق مقررات بيمه به بيمه گراطلاع دهد،ثانياً:طبق دستوركارفرمايامهندس مشاور،كارهارابه حالت اوليه بازگرداند.برنامه زماني انجام كارهاي پيشگفته توسط پيمانكار تهيه مي گرددوپس از تاًييدمهندس مشاوروكارفرما،به اجرادرمي آيد.كارفرماخسارتهاي واردبرآنچه راكه بيمه شده است ازبيمه گروصول مي نمايدومبلغ وصول شده رابراي تجديدعمليات به تناسب پيشرفت كاروطبق هزينه تمام شده،اعم ازهزينه مستقيم ياغيرمستقيم(بالاسري)،باتاًييدمهندس مشاوربه تدريج يااعاده كاربه حالت اوليه به پيمانكارپرداخت مي كند.كارفرما بايدكارهاي موضوع پيمان رابه نحوي بيمه كندكهدرصورت بروزحادثه، خسارت دريافتي ازبيمه گربراي اعاده كارهابه حالت اوليه كافي باشد،درصورتي كه تكليف بيمه كاردراسنادو مدارك پيمان تعيين نشده باشد،پيش ازشروع كار،پيمانكارچگونگي بيمه كارراازكارفرمااستعلام مي نمايدوكارفرما درمدت 10 روزكارهاوحوادث مشمول بيمه راتعيين وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاپيمانكارطبق مفاد اين بند،درمورد بيمه كاراقدام كند.
اگركارفرماعمليات موضوع پيمان رابيمه نكند،درصورت وقوع حادثه،جبران خسارتهاي واردشده به عهده اومي باشد.
د )پيمانكارموظف است كه تمام ساختمانهاوتاًسيسات موقت،ماشين آلات وابزارووسايل كارگاه را،كه متعلق به اويادراختياراوست وبراي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد،به هزينه خودبيمه كندورونوشت بيمه نامه هارابه كارفرماتسليم نمايد.ماشين آلات وابزاري راكه كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهد،كارفرمابيمه مي كند.
ه )پيمانكارموظف است كه روشنايي قسمتهايي ازداخل كارگاه راكه بايدروشن باشد تاًمين كند،وهمچنين تمام علائم راهنمايي وخطر ووسايل حفاظتي،ودرصورت لزوم،حصاركشي رافراهم نمايدوتعداد كافي نگهبان ومراقب درهرجاكه لازم باشد،بگمارد.
و )پيمانكارمتعهداست كه عمليات اجرايي خودراطوري انجام دهدكه راه عبورمناسبي درپياده رووسواره روبراي عبورومرور رهگذران ووسايط نقليه همواره باز بماندومصالح خودرادرمحلهايي انباركندكه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف،يارهگذران نشود.استفاده ازماشين آلات وابزاردرساعات عادي كار،ودرنتيجه،صداي آنها و همچنين استفاده ازراههاي معين به منظور انجام عمليات،مزاحمت تلقي نمي شود.
درمواردي كه اجراي كارايجاب كندكه قسمتي ازسواره رويا پياده روبراي مدتي موقت وبااطلاع مهندس مشاوريا مهندس ناظربه كلي مسدودشود،پيمانكاربايدباكسب مجوزلازم ازمقامات محلي،عبورومرورراباراههاي انحرافي كه مسيرآنهابايدبه تاًييدمهندس مشاوربرسد،تاًمين كند.كارفرمانيزمساعدت لازم رابراي تحصيل مجوزهاي موردنياز بعمل مي آورد.
اگرترتيب احتساب وپرداخت هزينه ايجادونگهداري راههاي انحرافي دراسنادومدارك پيمان معين نشده باشد،اين هزينه هابه عهده پيمانكاراست.همچنين پيمانكارمتهداست كه درحمل مصالح وماشين آلات وعبورآنهاازراهها،پلهاو تونلها،رعايت قوانين،مقررات واستانداردهارابكندواگرعبورماشين يامصالحي ترتيب خاصي راايجاب كند،بانظر كارفرمايامهندس مشاوراقدام نمايد.هرگاه پيمانكاربرخلاف مفاداين بندرفتاركند،مسئول جبران خسارتهاي واردشده مي باشد.
ز )پيمانكارمتعهداست كه انتظامات كارگاه راتاًمين كندوازوروداشخاص غيرمجازوكساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شوندخودياتوسط مقامات انتظامي جلوگيري كند.
ح )هرگاه پيمانكاردراجراي تمام ياقسمتي ازموارد درج شده دراين ماده سهل انگاري ياكوتاهي كندوازانجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد،كارفرماحق داردآن تعهدات رابه جاي پيمانكارانجام دهدو هزينه هاي انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكارمنظوركرده وازمطالبات وي كسرنمايد.دراين صورت،هرگونه ادعاي پيمانكارنسبت به اين قبيل پرداختهاوهمچنين نسبت به تشخيص كارفرما،خواه ازنظراساس تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختي،بي اثرمي باشد.
ماده 22:ترتيب گردش مدارك،نقشه ها وابلاغ دستوركارها
الف)تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهاي فني كه داراي مهروامضاي مهندس مشاوراست،به تعدادنسخه هاي درج شده دراسنادومدارك پيمان ودرصورتي كه دراسنادومدارك پيمان تعدادنسخه معين نشده باشد، دردونسخه،بدون دريافت هزينه،دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد.درصورت نيازپيمانكار،نسخه هاي اضافي به هزينه اوتكثيرمي شود.پيمانكاربايديك نسخه ازنقشه هاومشخصات،باآخرين تغييرات آنهاراهميشه دركارگاه نگهداري كند، تادرصورت لزوم،به منظوربازرسي كارهادراختيارمهندس مشاور،كارفرمايانمايندگان آنهاقرارگيرد.نسخه اصل نقشه هاومدارك،تاپايان كارنزدمهندس مشاورباقس مي ماند.
ب )پيمانكارموظف است كه پيش ازآغاز هرقسمت ازكار،تمام نقشه ها،دستورالعملهاوديگراسنادومدارك فني مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه كندواندازه درج شده درنقشه هاراكنترل نمايد،به نحوي كه هيچ گونه ابهامي از نظرچگونگي اجراي كاربراي خودوكاركنانش باقي نماند.به طوركلي،كمبودنقشه براي هرقسمت ازكارهرگزاز تعهدات پيمانكارمبني براجراي كامل كار نمي كاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هاياهرگونه ابهام ياكسري در مدارك ،مدارك، نقشه هاودستورالعملها،پيمانكاربايدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كند.مهندس مشاورموظف است كه باتوجه به برنامه زماني اجراي كار،براي تكميل نقشه هاوابلاغ به پيمانكاراقدام كند.
ج )هرگاه پيمانكاردرمورددرستي بعضي نقشه هاومحاسبات يادستوركارهايا مشخصات مصالح وتجهيزاتي كه بنابه دستوركارفرماازمنابع معيني تحصيل مي شودايرادي داشته باشد،بايدباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،مراتب راباذكردليل به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتي كه مهندس مشاور،درستي مدارك پيشگفته راتاًييدكند،ولي پيمانكارهمچنان نسبت به آنهاايرادداشته باشد،پيمانكاربايدموضوع رابه كارفرمامنعكس نمايدوپس ازدريافت نظر كارفرما،طبق نظر اوانجام دهد.درچنين حالتي،پيمانكارفقط مسئول اجراي كاراست ودرموردصحت نقشه ها، مشخصات،محاسبات ودستوركارهاي مربوط،مسئوليتي ندارد.هزينه رفع عيب ونقص درچنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد.
د )پيمانكار،نقشه هاي كارگاهي راكه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات وقسمتهايي ازكاراست،درصورت نياز ضمن اجراي كار،براساس نقشه هاي اجرايي،مشخصات فني ودستورالعمل سازندگان،تهيه مي كندودرسه نسخه،كه يك نسخه ازآن قابل تكثيرباشد،تسليم مهندس مشاورمي نمايد.مهندس مشاور،نقشه هاي يادشده راپس ازبررسي واصلاح  لازم،تاًييدودريك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند.نسخه قابل تكثيراين مدارك نزدمهندس مشاورنگهداري مي شود.
ه )نقشه هاي چون ساخت،نقشه هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجراشده اند،مي باشدوشامل تمام نقشه هاي اجرايي،اعم ازتغييريافته يا بدون تغييراست.پيمانكاربايدنقشه هاي چون ساخت رابه تدريج وطبق نظرمهندس مشاور درسه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشدتهيه كندوبراي بررسي وتاًييد،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،يك نسخه ازنقشه هاي چون ساخت تاًييدشده رادراختيارپيمانكارقرار مي دهد.
و )پيمانكاربايدمشخصات فني،نقشه هاودستورالعملهانصب،راه اندازي وبهره برداري تجهيزاتي راكه تاًمين آنهابه عهده اوست،ازسازنده آنهابگيردودردونسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،براساس مدارك سازنده، نقشه هاي اجرايي محل استقرارتجهيزات يادشده راتهيه وبراي اجرابه پيمانكارابلاغ مي كند.
ز )مهندس مشاور،تمام موافقتها،تصويبها،اخطارهاودستوركارهارابه صورت كتبي،به پيمانكارابلاغ مي كند،و درموارد لزوم،به نحوپيش بيني شده دراسنادومدارك پيمان،به تاًييدكارفرمانيزمي رساندوسپس به پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكار،پس ازوصول دستوركارها،مي تواندبراي اصلاح آنهااظهارنظر كند.امادرهرحال،موظف به اجراي چنين دستوركارهاي است.
درمواردصدوردستوركارشفاهي ازسوي مهندس مشاور،پيمانكارمي تواند  درخواست ابلاغ كتبي آنهارابنمايد و مهندس مشاورنيزموظف است كه دستوركارها راكتبي به پيمانكارابلاغ كند،درغيراين صورت،اين دستوركارها برايپيمانكارمعتبرنيست.
مهندس مشاوريك نسخه رونوشت ازتمام نامه هاي ابالغي،همراه بانقشه ها،دستوركارهاوصورت جلسه ها رابراي كارفرماارسال مي كند.
ح )پيش ازتحويل موقت كارطبق ماده 39،پيمانكاردستورالعملهاي راه اندازي،راهبري،تعميرونگهداري راهمراه بانقشه هاي چون ساخت درسه نسخه،كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد،به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمي دهد. مدارك يادشده بايد به نحوي باشدكه راهبري،تعميرونگهداري تمام قسمتهاي موضوع پيمان بسهولت انجام شود. درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،تعدادنسخه يامشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بندتعيين شده باشد، طبق آن عمل مي شود.
ماده 23:حفاظت تاسيسات زيربنايي وتغييروضع آنها
پيمانكاربايدعمليات موضوع پيمان رابنحوي اجراكندكه به تاسيسات زيربنايي موجوددركارگاه،مانندخطوط آب  برق،گاز،مخابرات وماننداينها،آسيبي واردنشود.هرگاه دراثرعمل پيمانكار،به تاسيسات يادشده صدماتي واردشود، پيمانكارمتعهداست كه هزينه ترميم وبرقراري مجددآنها رابپردازد.هرگاه پيمانكارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوري به عمل نياورد،كارفرمامي تواندبه هرطريق كه مصلحت بداند،براي رفع نقص وخسارت اقدام كندو هزينه آن رابه اضافه 15 درصدبه حساب بدهي پيمانكارمنظوركندوپيمانكار،ازاين بابت،حق هيچگونه اعتراضي ندارد.درصورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني دراسنادومدارك پيمان مشخص نشده باشد،پيمانكاربايدباتوجه به برنامه زماني اجراي كار،تعيين وضعيت آنهاراازمهندس مشاوراستعلام كندوپس ازاعلام نظرمهندس مشاور،براي عمليات حفاري اقدام نمايد.بدين ترتيب، مسئوليت پيمانكاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزينه هاي پيشگفته درمورد تاسيسات زيرزميني،منوط به آن است كه نوع،محل يامسيرتاسيسات مزبوربه اطلاع پيمانكار رسيده يادراسنادومدارك پيمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان،تغييروضع تاسيسات يادشده راايجاب كند،پيمانكاربه كارفرمااطلاع مي دهدتاسازمانهاي ذيربط،براي تغييروضع آنهااقدام كنند.هزينه هاي مربوط به عمليات يادشده،به عهده كارفرماست.
ماده 24:واگذاري،پيمانكاران جزء
الف)پيمانكارحق واگذاري پيمان به ديگران راندارد.
ب )پيمانكار مي تواند به منظورتسهيل وتسريع دراجراي قسمت ياقسمتهايي ازعمليات موضوع پيمان، پيمانهايي باپيمانكاران جزء ببندد،مشروط به آنكه آنان راازواگذاري كاربه ديگران ممنوع كند.درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،كارفرما،لزوم تاييدصلاحيت پيمانكاران جزء راپيش بيني كرده باشد،پيمانكارموظف است كه تاييدكارفرمارادراين موردتحصيل نمايد.اين واگذاري نبايدازپيشرفت كارطبق برنامه زماني اجراي كاربكاهد،وبه هرحال،به هيچ روي،ازمسئوليت وتعهدات پيمانكار نمي كاهد.پيمانكارمسئول تمام عملياتي كه توسط پيمانكاران جزءياكاركنان آنهاانجام مي شود.درپيمانهاي بين پيمانكاروپيمانكاران جزءبايدنوشته شودكه درصورت بروز اختلاف يبن آنها،كارفرماحق دارد،درصورتي كه مقتضي بداند،به مورداختلاف رسيدگي كند.پيمانكاروپيمانكارجزء نيزمي پذيرندكه نظركارفرمادراين موردقطعي است وتعهدمي كنندكه الزاماًآن رااجراكنند.
هرگاه درپرداخت مطالبات پيمانكاران جزء،باتوجه به شرايط درج شده درپيمان آنها،تاًخيري روي دهد،درصورتي كه پيمانكارجزء،تعهدات خودرابراساس پيمان تنظيمي خودباپيمانكاركاملاًانجام داده وكاراو مورد قبول وتاييد مهندس مشاورباشد،كارفرمامي تواندبنابرتقاضاي پيمانكارجزءباحضورنماينده پيمانكار،به كاراورسيدگي كند.اگردر اثراين رسيدگي،پيمانكارجزءطلبكارشودوپيمانكارازپرداخت آن خودداري كند،كارفرماحق داردطلب پيمانكارجزءرا براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،ازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.درصورتي كه بااخطاركارفرما،پيمانكاريانماينده اوبراي رسيدگي حاضرنشوند،كارفرمارسيدگي مي نمايدوبشرح پيشگفته عمل مي كندواين عمل قطعي وغيرقابل اعتراض است.هرگاه پس ازفسخ ياخاتمه پيمان،پيمانكاران جزءمطالباتي از پيمانكارداشته باشند،مهندس مشاوروكارفرما،به شرح پيشگفته موضوع رارسيدگي مي نمايند.اگرپس ازرسيدگي وتهيه صورتحساب نهايي،پيمانكارمطالباتي داشته باشد،كارفرمامي تواندطلب پيمانكاران جزءراازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.
ماده 25:اجراي كاردرشب
اجراي كاردرشب، درمواردزير،مجازاست
الف)دربرنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده باشد.
ب )هرگاه به سبب بروز تاًخيرهايي ازسوي پيمانكار،انجام كارطبق تشخيص پيمانكاردرمدت پيمان امكانپذير نباشد،پيمانكارمي تواندبدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كارراداشته باشدباتاًييدمهندس مشاوروموافقت كارفرما، قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.
ج )هرگاه مهندس مشاورتشخيص دهدكه پيشرفت كارپيمانكاربه نحوي نيست كه همه عمليات درمدت پيمان پايان يابد،مي تواندپس ازموافقت كارفرما،به پيمانكاردستوردهدكه قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.دراين حالت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستوراست وحق ادعايامطالبه هيچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.
د )اگربه تشخيص مهندس مشاوروتاًييدكارفرمابراي جبران تاخيرهايي كه ناشي ازقصورپيمانكارنيست،كاردر شب نيز انجام شود،اضافه هزينه هاي مربوط به كاردرشب،باتاًييدمهندس مشاوروتصويب كارفرما،پرداخت مي شود.درمحاسبه اين هزينه ها،به منظورتعيين هزينه هاي اضافي دستمزدنيروي انساني براي كاردرشب،بايدمقررات قانون كارواموراجتماعي ملاك عمل قراركيرد.پيمانكارمتعهداست كه ترتيب كارراطوري دهدكه تاحدامكان،اجراي كاردرشب براي ساكنان مجاورمزاحمتي ايجادنكند.
ماده 26:آثارتاريخي واشياي عتيقه
هرگاه ضمن اجراي كار،اشياي عتيقه ياآثارتاريخي ومسكوكات قديمي ومانندآنهادرمحل كارپيداشود،پيمانكارمتعهد است كه بي درنگ مراتب راازطريق مهندس مشاوربه اطلاع كارفرماوطبق قوانين به اطلاع دستگاههاي انتظامي برساند.كارفرمابراي حفظ ونگهداري ياانتقال اشياي عتيقه،اقدام فوري به عمل مي آورد.پيمانكاربايدتازمان اقدام به حفاظت ازسوي كارفرمايامقامات ذيربط،براي حفظ ونگهداري اشياوآثارمزبور،مراقبت لازم رابه عمل آورد.هرگاه اجراي اين ماده،موجب توقف ياتعطيل عمليات موضوع پيمان گردد،طبق ماده 49 رفتارمي شود.
ماده 27:اقامتگاه قانوني
اقامتگاه قانوني كارفرماوپيمانكارهمان است كه درموافقتنامه پيمان نوشته شده است.درصورتي كه يكي ازطرفين محل قانوني خودراتغييردهد،بايدنشاني جديدخودرادست كم 15 روزازتاريخ تغيير،به طرف ديگراطلاع دهدتاوقتي كه نشاني جديدبه طرف ديگراعلام نشده است،مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شودودريافت شده تلقي مي گردد.

فصل سوم
تعهدات واختيارات كارفرما
ماده 28:تحويل كارگاه
الف)كارفرمامتعهداست كه كارگاه رابي عوض وبدون معارض تحويل پيمانكاردهد.
اگراجراي كاردرزمينه هاومحلهاي تحويلي،مستلزم اخذپروانه ياپرداخت حقوقي ازقبيل عوارض شهرداري، حق ريشه ومستحدثات وماننداينهاباشد،كارفرمامتعهدبه تحصيل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست
تبصره 1:اگردراسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين مورد نيازبراي تجهيزگارگاه به عهده             پيمانكارگذاشته شده باشد،طبق شرايط پيش بيني شده درپيمان عمل مي شود.
تبصره 2:درصورتي كه درمحل تحويل شده به پيمانكارمعارض پيداكندوموجب توقف اجراي تمام ياقسمتي       ازكارشود،آن قسمت ازكاركه متوقف شده است،مشمول تعليق مي گرددوطبق ماده 49 رفتارمي شود.
ب )كارفرماپس ازمبادله پيمان،تاريخ تحويل كارگاه راكه نبايدبيشتراز 30 روزازتاريخ مبادله پيمان باشد،به پيمانكاراعلام مي كند.پيمانكاربايددرتاريخ تعيين شده درمحل كارحاضرشودوطي صورتمجلسهايي،اقدام به تحويل گرفتن كارگاه نمايد.درصورتي كه حداكثر 30 روزازتاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضرنشود،كار فرماحق داردكه طبق ماده 46،پيمان رافسخ كند.
درصورتمجلسهاي تحويل كارگاه بايدحدودوموقعيت زمينهاومحلهايي كه درآنهاموضوع پيمان اجرامي شودونقاط نشانه بامشخصات آنها،محورعمليات ومحل منابع تهيه مصالحي كه بايددركارگاه توليدگردد،درج شود.
اگرتحويل كارگاه به طوريكجاميسرنباشد،كارفرمابايدكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندعمليات موضوع پيمان راطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد.دراين حالت نيز مهلت كارفرمابراي تحويل دست كم اولين قسمت ازكارگاه كه براي تجهيزكارگاه وشروع عمليات موضوع پيمان لازم است،حداكثر 30 روزاست.
ج )هرگاه كارفرما نتواندكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندكارراطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد،ومدت تاخيردرتحويل كارگاه بيش ازيكماه شود،كارفرمابه منظورجبران خسارت تاخيردرتحويل كارگاه،هزينه هاي اضافي ايجادشده براي پيمانكارراكه طبق رابطه زيرمحاسبه مي شود،پرداخت مي كند،مشروط به اينكه باتاييدمهندس مشاور،پيمانكاردرمحاهاي تحويل شده تاخيرغيرمجازنداشته باشد.

مبلغ كارهايي كه درتحويل محل
(مدت تاخيربه ماه)     اجراي آن تاخيرشده است                                            5/7
(————————–)(متوسط كاركردفرضي ماهانه)—– = مبلغ خسارت تاخيرتحويل كارگاه
(.پس ازكسريك ماه)           مبلغ اوليه پيمان                                               100

اگرمدت تاخيراز 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست بيشترشود،حقوقي به پيمانكارتعلق مي گيرد بدين ترتيب كه اگرمبلغ كارهاي پيش بيني شده درمحلهاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد،پيمانكار مي تواندبااطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت ازكارراازتعهدات خودحذف كندولي اگراين مبلغ بيشتراز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان باشد،درصورت اعلام خاتمه پيمان ازسوي پيمانكار،پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.هر گاه پيمانكاردرمحلهايي كه درتحويل آنهابيش ازمدت پيشگفته تاخيرشده است،كاراجرايي راشروع نمايد،حق حذف تعهدات درآن قسمت ازكارراازخودسلب مي نمايد.
تبصره- اگركارفرمانتواندهيچ قسمت ازكارگاه رابه پيمانكارتحويل دهد،براي تاخيربيش ازيكماه تا30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست،نسبت به تاخير مبادله پيمان،ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارپرداخت مي كند.اگرپيمانكارپس ازانقضاي 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست،مايل به ادامه يااجراي كارنباشد،بااعلام او،قراردادطبق ماده 48 خاتمه مي يابدوپيمانكارهيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواندمطرح نمايد.خسارت تاخيردرتحويل تمام ياقسمتي ازكارگاه،براي مدت مازادبريك ماه،حداكثرتا 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه هركدام كه كمتر است قابل پرداخت است.
د )درمواردي كه به استناداين ماده،قسمتي ازتعهدات پيمانكارحذف شود،تضمين انجام تعهدات پيمانكارنيزبه تناسب كاهش داده مي شود.
ه )پيمانكارنمي تواندجزآنچه طبق نقشه هاودستوركارهاست،درزمينهاومحلهاي متعلق به كارفرماباملك غيركه ازطرف كارفرمابه پيمانكارتحويل شده است،اقدام به احداث بناياساختمان كند.اگردراثراجراي كاردرملك غيركه ازسوي كارفرماتحويل شده است،صاحب ملك اقامه دعواودرخواست خسارت وجلوگيري وتوقف كارنمايد،طرف ادعاكارفرماست وپيمانكارهيچ گونه مسئوليت وتعهدي دراين موردندارد.
و )درصورتي كه طبق اسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين موردنيازتجهيزكارگاه به عهده پيمانكار باشدياپيمانكاربخواهدطبق صلاحديدخودازمحلهايي خارج ازمحلهاي تحويلي كارفرمابراي تجهيزكارگاه استفاده كند، بايدموقعيت آنهارابه تاييدكارفرمابرساند.دراين حالت،مسئوليت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوي صاحب ملك به عهده پيمانكاراست وكارفرمادراين مواردمسئوليتي ندارد.هرگاه پيمانكارمحلهاي موردنيازتجهيزكارگاه رابه صورت اجاره اي دراختياربگيرد،بايددراجاره نامه آنها،امكان انتقال مورداجاره رابه كارفرماپيش بيني كند.
ماده 29.تغييرمقاديركار،قيمتهاي جديد،تعديل نرخ پيمان
الف)درضمن اجراي كار،ممكن است مقاديردرج شده درفهرست بهاومقاديرمنضم به پيمان تغييركند.تغيير مقاديربه وسيله مهندس مشاورمحاسبه مي شودوپس ازتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.پيمانكاربادريافت ابلاغ تغييرمقاديركار،موظف به انجام كاربانرخ پيمان است،به شرط آنكه مبلغ ناشي ازتغييرمقاديركار،ازحدود تعيين شده درزيربيشترنشود.
1)افزايش مقادير بايددرچهارچوب موضوع پيمان به پيمانكارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزايش مقاديرو مبلغكارهاي باقيمت جديد(موضوع بندج)نبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.
تبصره- اگرنرخ پيمان مشمول تعديل آحادبهاباشد،براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمتهاي جديد،ابتدا قيمتهاي جديدبه مبناي نرخ پيمان تبديل مي شودوسپس ملاك محاسبه قرارمي گيرد.
2)جمع مبلغ مربوط به كاهش مقاديروحذف آنهانبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.اگراين مبلغ،ازحد تعيين شده بيشترشودوپيمانكاربااتمام كاربانرخ پيمان موافق باشد،عمليات موضوع پيمان درچهارچوب پيمان انجام مي شود.ولي درصورتي كه پيمانكارمايل به اتمام كارنباشد،پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود.
تبصره1.درصورت حذف قسمتهايي ازكاربه استنادبندج ماده 28 براي تعيين حدافزايش ياكاهش مقاديرطبق بندهاي1 و2 بجاي مبلغ اوليه پيمان،مبلغ اوليه پيمان پس ازكسرمبلغ كارهاي حذف شده به وسيله پيمانكار،ملاك قرارمي گيرد.
تبصره2.اضافه ياكاهش مقاديركارطبق مفادبندهاي(الف- 1)و(الف- 2)اين ماده تا10 درصدبادستورمهندس مشاورعمل مي شود،ولي اضافه برآنباتصويب كارفرماقابل اجرااست.
ب)درصورتي كه پس ازتكميل كاروتصويب صورت وضعيت قطعي مشخص شود،مقاديركاربدون آنكه ازسوي كارفرماكم شده باشد،نسبت به مقاديرمنضم به پيمان كاهشي پيش ازحدتعيين شده دربند(الف- 2)داشته باشد، دراين حالت نيزنرخ پيمان ملاك عمل است.
ج )اگردرچهرچوب موضوع پيمان،كارهايي به پيمانكارابلاغ شودكه براي آنهاقيمت ومقدار درفهرست بها و مقاديرمنضم به پيمان پيش بيني نشده است،پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ مهندس مشاور،قيمت پيشهادي خودرابراي اجراي كارهاي يادشده،همراه باتجزيه قيمت،به مهندس مشاورتسليم كند.وقتي كه باتوافق پيمانكارو مهندس مشاورتعيين شودوبه تصويب كارفرمابرسد،ملاك پرداخت است.قيمتهاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شودبايدبرحسب هزينه اجراي كاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاين رو،تنهاضريب هزينه بالاسري پيمان به قيمتهاي جديداعلام مي شود.
تبصره- درصورتي كه پيمان بااستفاده ازفهرستهاي بهاي واحدپايه منعقدشده باشد،چگونگي تعيين قيمت جديد، علاوه برمفاداين بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقيمتهاي پايه درتعيين قيمت جديدبااولويت دستورالعمل يادشده است.
د )جمع بهاي قيمتهاي جديد،علاوه برآنكه تابع سقف تعيين شده دربندالف است،نبايداز 10 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.
ه )تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده درشرايط خصوصي است.

ماده 30.تغييرمدت پيمان
الف)درصورت وقوع هريك ازموارد زيركه موجب افزايش مدت اجراي كارشود،پيمانكارمي توانددرخواست تمديدمدت پيمان رابنمايد.پيمانكاردرخواست تمديد مدت پيمان راباارائه محاسبات ودلايل توجيهي،به مهندس مشاور تسليم مي كندومهندس مشاورپس ازبرسي وتاييد،مراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي كندوسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
1 )درصورتي كه طبق بندهاي “الف”و”ج”ماده 29،مبلغ پيمان تغييركند.
2 )هرگاه به دستوركارفرما يا مهندس مشاورنقشه هاي اجرايي بامشخصات فني تغييراساسي كند.
3 )هرگاه كارفرمادرتحويل كارگاه،ابلاغ دستوركارهايانقشه هاوتحويل مصالحي كه تهيه آنهابه عهده اوست، تغييركند.تغييردرابلاغ دستوركارهاونقشه هابه شرطي مشمول اين بنداست كه پيمانكاربا توجه به برنامه زماني تفصيلي،آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كرده باشد.
4 )اگردرتحويل مصالحي كه فروش آنهاازوماًبايدباحواله كارفرماصورت گيردتاخيرايجادشود،به شرطي كه پيمانكارباتوجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنهابه موقع اقدام كرده باشد.
5 )درمواردحوادث قهري وهمچنين درمواردمربوط به كشف اشياي عتيقه وآثارتاريخي كه درموارد26 و43 پيش بيني شده است.
6 )هرگاه محدوديت براي ورودمصالح وتجهيزات طبق بند”د”ماده 20 پيش آيد
7 )درصورتي كه كارطبق ماده 49 به تعليق درآيد
8 )درصورتي كه قوانين ومقررات جديدي وضع شودكه درتغييرمدت اجراي كارموثرباشد.
9 )هرگاه كارفرمانتواندتعهدات مالي خودرادرموعدهاي درج شده دراسنادومدارك پيمان انجام دهد.
10)مواردديگري كه به تشخيص كارفرماخارج ازقصورپيمانكارباشد.
ب )اگروقوع برخي ازموارددرج شده دربند”الف”،موجب كاهش مدت پيمان شود،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكار،كاهش مدت پيمان راتضمين مي كندومراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي نمايد،وسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي كند.
ج )درپايان مدت اوليه پيمان ياهرتمديد مدت پيمان،اگركاربه اتمام نرسيده باشد،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكاروباتوجه به مواردتعيين شده دربند”الف”،علل تاخيركاررابررسي مي كندوميزان مدت مجازوغيرمجازآن را باتوافق پيمانكارتعيين مي نمايدونتيجه رابه كارفرماگزارش مي كند،وسپس نظركارفرمارادرموردميزان مجازياغير مجازتاًخيركاربه پيمانكاراعلام مي كندومعادل مدت تاًخيرمجاز،مدت پيمان راتمديد مي نمايد.
د )دراجراي مفاداين ماده براي تمديدمدت پيمان،تاخيرهاي همزمان ناشي ازعوامل مختلف درج شده دربندالف، فقط يك بارمحاسبه مي شود.
ه )دراجراي مفاداين ماده،اگرپيمانكاربامهندس مشاورتوافق نداشته باشديانسبت به تصميم كارفرمامعترض باشد، طبق نظركارفرماعمل مي شودوپيمانكارمي تواندبراساس ماده 53 براي حل مسئله اقدام نمايد.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ماده1 پيمان
پيمان‌‌،مجموعه اسنادومداركي است كه درماده2 موافقتنامه پيمان،درج شده است.

ماده2 موافقتنامه
موافقتنامه،سندي است كه مشخصات اصلي پيمان،مانند مشخصات  دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پيمان،درآن بيان شده است.
ماده3 شرايط عمومي
شرايط عمومي،مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم برپيمان راتعيين مي كند.
ماده4 شرايط خصوصي
شرايط خصوصي،شرايط خاصي است كه به منظورتكميل شرايط عمومي،براي اين پيمان،با توجه به وضعيت وماهيت آن،تنظيم شده است.موارد درج شده درشرايط خصوصي،هيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي را نقض كند.
ماده5 برنامه زماني اجراي كار
الف)برنامه زماني كلي: برنامه اي است كه درآن،زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه،منعكس گشته ودراسنادومدارك پيمان درج شده است.
ب)برنامه زماني تفصيلي:برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان،به تفصيل ودرچارچوب برنامه زماني كلي،درآن آمده است

ماده6 كارفرما
كارفرما،شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمان رابراساس اسنادومدارك پيمان،به پيمانكارواگذاركرده است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني كارفرما،درحكم كارفرما مي باشند.
ماده7 پيمانكار
پيمانكار،شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندهً پيمان است واجراي موضوع پيمان رابراساس اسناد ومدارك پيمان،به عهده گرفته است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني پيمانكار،درحكم پيمانكار مي باشند.
ماده8 مدير طرح
مدير طرح،شخص حقوقي است كه به منظورمديريت اجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كافرما به پيمانكارمعرفي مي شود.

ماده9 :مهندس مشاور،مهندس ناظر
الف)مهندس مشاور،شخص حقوقي ياحقيقي است براي نظارت براجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كارفرمابه پيمانكار معرفي مي شود.
ب)مهندس ناظر،نمايندهً مقيم مهندس مشاوردركارگاه است ودرچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود.

ماده10 :رئيس كارگاه
رئيس كارگاه،شخصي حقيقي داراي تخصص وتجربه لازم است كه پيمانكار،اورابه مهندس مشاورمعرفي مي كند تااجراي موضوع پيمان دركارگاه راسرپرستي كند.
ماده11 :پيمانكار جزء
پيمانكارجزء،شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص درانجام كارهاي اجرايي راداردوپيمانكاربراي اجراي بخشي ازعمليات موضوع پيمان،بااو قرارداد مي بندد.
ماده12 :كار،كارگاه،تجهيزوبرچيدن كارگاه
الف)كار،عبارت است ازمجموعه عمليات،خدمات يااقدامات موردنياز،براي آغازكردن،انجام وپايان دادن عمليات موضوع پيمان وشامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهدماندوبه عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد،وكارهاي موقتي است كه به منظور اجراونگهداري موضوع پيمان انجام مي شود.
ب)كارگاه،محل يامحلهايي است كه عمليات موضوع پيمان درآن اجرامي شوديابه منظوراجراي پيمان،بااجازه كارفرماازآن استفاده مي كنند.كارگاههاياكارخانه هاي توليدي خارج از محلهاوزمينهاي تحويلي كارفرما،كه به منظورساخت تجهيزات ياقطعاتي كه دركارنصب خواهدشدمورداستفاده قرارمي گيرد،جزوكارگاه به شمارنمي آيد.
ج)تجهيز كارگاه،عبارت ازعمليات،اقدامهاوتداركاتي است كه بايدبه صورت موقت براي دوره اجراانجام شود،تاآغازكردن وانجام دادن عمليات موضوع پيمان،طبق اسناد ومدارك پيمان،ميسر شود.
د)برچيدن كارگاه،عبارت ازجمع آوري مصالح،تجهيزات،تاسيسات وساختمانهاي موقت،خارج كردن مواد زايد،مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وديگرتداركات پيمانكار ازكارگاه وتسطيح وتميزكردن محلهاي تحويلي كارفرما مي باشد.

 


ماده13 :مصالح،تجهيزات،مصالح وتجهيزات پاي كار،ماشين آلات وابزار،تاسيسات وساختمانهاي موقت،وسايل
الف)مصالح،عبارت ازمواد،اجناس وكالاهايي است كه درعمليات موضوع پيمان مصرف يانصب شده ودركارباقي مي ماند.
ب)تجهيزات،عبارت ازدستگاههاوماشين آلاتي است كه درعمليات موضوع پيمان نصب شده ودركار باقي مي ماند.
ج)مصالح وتجهيزات پاي كار،عبارت ازمصالح وتجهيزاتي است كه پيمانكار،باتوجه به اسنادومدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان،تهيه كرده ودرمحل يامحلهايي ازكارگاه كه درطرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است،نگهداري وحفاظت مي كند.مصالح وتجهيزات موجود درمحل مصرف يا نصب نيزمصالح وتجهيزات پاي كار ناميده مي شود.
تبصره- قطعات پيش ساخته وتجهيزاتي كه دراجراي موضوع پيمان،بااجازه كارفرماوزيرنظر مهندس مشاور،در كارگاههاياكارخانهاي توليدي خارج ازكارگاه ساخته شده است نيز درحكم مصالح وتجهيزات پاي كاربه شمار مي رود.
د)ماشين آلات وابزار،عبارت ازدستگاهها،تجهيزات،ماشين آلات،وبطور كلي،ابزارهاياجراي كاراست كه به منظوراجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كارگرفته مي شود.ماشين آلبات وابزارراممكن است ماشين آلات نيز بنامند.
ه)تاسيسات وساختمانهاي موقت،عبارت ازانواع ساختمانها،محوطه سازيها،انبارها،تاسيسات آب،برق،سوخت ومخابرات،شالوده دستگاهها،وبطور كلي،تاسيسات وبناهايي است كه به صورت موقت،براي دوره اجراتامين شده وجزوكارهاي تجهيزكارگاه به شمار مي رود.
و)وسايل،عبارت از اثاثيه اداري،مسكوني،آشپزخانه وديگرلوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجراتامين شده وجزوتجهيز كارگاه منظور مي شود.
ماده14 :برآوردهزينه اجراي كار،مبلغ پيمان،مبلغ اوليه پيمان،مبلغ نهايي پيمان،ضريب پيمان،نرخ پيمان،مدت پيمان،مدت اوليه پيمان،متوسط كاركردفرضي ماهانه
الف)برآوردهزينه اجراي كار،مبلغي كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان،به وسيله كارفرمامحاسبه واعلام شده است.
ب)مبلغ پيمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي تغييرمقادير كاروقيمت جديداست.مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه استكه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي شود.
ج)مبلغ نهايي پيمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس اسنادومدارك پيمان، درآن ايجادمي شود.
د)ضريب پيمان،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآوردهزينه اجراي كار است.
ه)نرخ پيمان،درموردهريك ازاقلام كار،عبارت ازبهاي واحدآن قلم كاردرفهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمان وضريبهاي پيش بيني شده درفهرست بها ومقاديركاراست.درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند،نرخ پيمان،نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته،پس ازاعمال تعديل آحادبها،مي باشد.
و)متوسط كاركرد فرضي ماهانه،عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.
ز)مدت پيمان يامدت اجراي كار،مدت درج شده دربند ب ماده 4 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس ماده 30 درآن ايجاد مي شود.مدت پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مدت درج شده درماده 4 موافقتنامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي شود.
ماده 15:روز،ماه،تاريخها،مفردوجمع،عنوانها
الف)روزوماه،روزوماه تقويمي وشمسي است.
ب )تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.
ج )هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند،كلمات مفرد معناي جمع وكلمات جمع معناي مفرددارند.
د )عنوانهاي به كاررفته درمتون موافقتنامه ياشرايط عمومي وديگرقسمتهاي اسنادومدارك پيمان،صرفاًبه منظورراهنمايي وآگاهي ازمفاداسنادومدارك است ونمي توان درتفسيراسنادومدارك پيمان،ازآنها استفاده كرد.


فصل دوم
تاًييدات وتعهدات پيمانكار
ماده 16:تاًييدات پيمانكار
موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد
الف) تمام اسناد ومدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن كاملا ًآگاه شده است.
ب ) نسبت به تامين نيروي انساني مورد نيازوتدارك مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاراجراي كار طبق مشخصات درمحل ياازنقاط ديگر،اطمينان يافته است.
ج ) محل اجراي كار راديده وبررسي كرده وازوضعيت آب وهوا،بارندگي وامكان اجراي كاردرفصلهاي مختلف سال،باتوجه به آمار 20 سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كار،اطلاع يافته است.
د ) ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.
ه ) درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.
به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً درموردآن استناد به جعل خود نمايد.
ماده 17:كاركنان
الف) پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.كساني كه دراجراي اين پيمان،خدماتي براي پيمانكار انجام مي دهند،كاركنان پيمانكارشناخته مي شوند.اگردراسناد ومدارك پيمان،استفاده ازمتخصصان خارجي پيش بيني شده باشد،پيمانكارمتعهداست قبلاً وضعيت استخدام،مانندميزان حقوق ومزايا،مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنهارابه وسيله مهندس مشاوربه اطلاع كارفرمابرساندوبارعايت مقررات ذيربط وتاًمين هزينه هاي مربوط،براي استخدام آنهااقدام كند.كارفرما تسهيلات لازم رابراي استخدام متخصصان يادشده فراهم مي نمايد.تشخيص لزوم وحدودتسهيلات مزبورباكارفرماست واين مساعدت ازمسئوليت پيمانكارنمي كاهد.
ب ) تاًمين نيروي انساني موردنيازو محل سكونت مناسب،آب آشاميدني وروشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است.
پيمانكار بايدبراي تدارك دايمي آذوقه كارگران،اقدامات لازم بعمل آورد،بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصاري ايجاد كندوبه آزادي كارگران درتامين موادموردنيازآنها،ازهر منبعي كه مايل به تحصيل آن باشند، محدوديتي وارد سازد.بهاي آذوقه كه بدين ترتيب ازطرف پيمانكار تهيه مي شود،نبايدازبهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يامحل گرانتر باشدوپيمانكار نمي تواندهزينه هاي ديگري،مانندهزينه حمل رابه قيمتهاي خريد اضافه كند.
ج ) كاركنان ايراني كارگاه بايدداراي شناسنامه،وكاركنان بيگانه كارگاه بايد داراي پروانه اقامت واجازه كار باشند.
د ) پيمانكار نبايدكاركنان شاغل كارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها وشركتهاي دولتي وشهرداريهارابدون اجازه مسئولان ذيربط استخدام نمايد.همچنين پيمانكاربايد ازبه گماشتن اشخاصي كه استخدام آنهاازنظروظيفه عمومي مجاز نيست،خودداري كند.
ه ) پيمانكارموظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كندودراختيارآنان قراردهد.مهندس ناظر مي تواندازادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد.
و ) پيمانكارمتعهداست كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كارمرتباًپرداخت كند.درصورتي كه درپرداخت دستمزدكارگران تاًخيري پيش آيد،مهندس مشاور به پيمانكار اخطارمي كندكه طلب كارگران راپرداخت نمايد. درصورت استنكاف پيمانكار،كارفرما مي تواند دستمزدكارگران رابراي ماه يا ماههايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،طبق كارنامه هاي كارگري كه دردست كارگران وداراي امضاي رئيس كارگاه است،باتوجه به پرداختهاي علي الحساب كه به آنهاشده است،باحضور نماينده مهندس مشاوروپيمانكار،ازمحل مطالبات پيمانكارپرداخت كندومبلغ پرداختي رابه اضافه 15 درصد،به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايدواگر مطالبات پيمانكار كافي نباشد،ازمحل تضمينهاي پيمانكار تاًمين كند.درصورتي كه نماينده پيمانكار،باوجوداخطار مهندس مشاور،ازحضوربراي پرداختهاخودداري كند،كارفرما پرادخت مزبورراانجام مي دهد،بدون اينكه پيمانكارحق اعتراضي براين عمل ومبلغ پرداختي وتعداد كارگران وميزان استحقاقي آنان داشته باشد.درصورت تكرارتاًخيردرپرداخت دستمزدكارگران به مدت پيش از يك ماه،براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است،كارفرمامي تواندپيمان رافسخ نمايد.
ز)پيمانكار مي كوشد تاحدممكن،كارگران مورد نياز خودراازبين ساكنان منطقه اجراي كار،كه صلاحيت انجام كارهاي موضوع پيمان راداشته باشند،انتخاب كندوبه كارگمارد.
ح)پيمانكارموظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني واجتماعي،مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار است.
ط)دراجراي اين پيمان،پيمانكاردرمقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است،هرگاه كاركنان وكارگران پيمانكاروپيمانكاران جزء،صلاحيت لازم براي انجام كار مربوط رانداشته باشندياباعث اختلال نظم كارگاه شوند،مهندس مشاوريامهندس ناظر،مراتب رابراي باراول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد،ودرصورت تكرار،مي تواندازپيمانكار بخواهدكه متخلفان راازكاربركناركند.دراين صورت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستور است وحق نداردبركنارشدگان رابارديگردرهمان كارگاه به كار گمارد.اجراي اين دستورازمسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد و ايجادحقي براي او نمي كند.
ماده 18:مسئوليت حسن اجراي كار،برنامه كار،گزارش پيشرفت كار،هماهنگي باپيمانكاران ديگر،رئيس كارگاه
الف)پيمانكارمسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع پيمان راطبق اسنادومدارك پيمان به عهده دارد.
ب )پيمانكار متعهداست كه سازمان،روش اجراوبرنامه زماني تفصيلي اجراي كار راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجودو برنامه زماني كلي تهيه كندوظرف يك ماه ازتاريخ مبادله پيمان،يامدت ديگري كه در اسنادومدارك پيمان تعيين شده است،تسليم مهندس مشاورنمايدتاپس ازاصلاح وتصويب كارفرمابراي اجرابه پيمانكار ابلاغ شود.اگردراسنادومدارك پيمان،جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي وبهنگام كردن آن تعيين سده باشد،پيمانكارملزم به رعايت آن مي باشد.
ج )درصورتي كه حين اجراي كار،پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است،موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر اوبايددربرنامه آن تغييرداده شود،مراتب رابا ذكردليل،به مهندس مشاوراطلاع دهد.مهندس مشاور،تغييرات مورد تقاضاي پيمانكاررادرقالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كندوآنچه راكه موردقبول است،پس از تصويب كارفرما،به پيمانكار ابلاغ مي كند.بديهي است كه اين تغييرات درحدودمندرجات پيمان،ازميزان تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكارنمي كاهد.
اگرتغييربرنامه زماني تفصيلي ازسوي مهندس مشاورمطرح شود،پيمانكار باتوجه به نظر مهندس مشاور،تغييرات برنامه زماني تفصيلي راتهيه مي كندوبه شرح پيشگفته،براي طي مراتب بررسي وتصويب،تسليم مهندس مشاور مي نمايد.
د )پيمانكارمتعهداست كه هماهنگي لازم راباديگرپيمانكاران ياگروههاي اجرايي متعلق به كارفرما،كه به نحوي باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكارابلاغ مي شود.
ه )پيمانكار مكلف است كه درپايان هرماه،گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه راتهيه نمايد.شكل وچگونگي تهيه گزارش رامهندس مشاورتهيه مي كند.اين گزارش، شامل مقدارودرصدفعاليتهاي انجام شده،ميزان پيشرفت ياتاًخيرنسبت به برنامه زماني تفصيلي،مشكلات وموانع اجرايي،نوع ومقدارمصالح وتجهيزات واردشده،به كارگاه،تعداد ونوع ماشين آلات موجودوآماده بكار،تعدادوتخصص نيروي انساني موجودوديگر اطلاعات لازم مي باشد.درصورتي كه جزئيات ديگريبراي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كاردراسنادومدارك پيمان تعيين شده باشد، پيمانكارموظف به رعايت آن است.
و)پيمانكارمتعهداست كه يك نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجدولهاي پيشرفت كاررادركارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم،مهندس مشاوروكساني كه اجازه بازديدازكارگاه رادارند،ازآن استفاده كنند.
ز)پيمانكار بايدپيش ازآغازعمليات،شخص واجدصلاحيتي راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد.رئيس كارگاه بايددراوقات كاردركارگاه حاضرباشدوعمليات اجرايي،بامسئوليت ونظارت او انجام شود.اگرضمن كارمعلوم شودكه رئيس كارگاه قادربه انجام وظايف خودنيست،مهندس مشاور،باذكردليل،در خواست تعويض اوراازپيمانكارخواهدكردوپيمانكارمكلف است ظرف يك ماه، شخص واجدصلاحيت ديگري راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،معرفي كند.پيمانكار بايد به منظوراجراي كارودريافت دستوركارها ونقشه هااز مهندس مشاوروهمچنين براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت،اختيارات كافي به رئيس كارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعلام كه مربوط به اجراي كارباشدوازطرف مهندس مشاوريانماينده اوبه رئيس كارگاه ابلاغ شود،درحكم ابلاغ به پيمانكار است.
پيمانكار مي توانددرصورت لزوم،رئيس كارگاه راعوض كند،مشروط به اينكه پيش از تعويض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحيت جانشين اوموردقبول نامبرده باشد.
ماده 19:كنترل نقاط نشانه،پياده كردن نقشه ها،اندازه گيريها
الف)پيمانكار،پيش ازعمليات موضوع پيمان بايدنقاط نشانه ومبداًراازلحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايدودر صورتي كه اختلافي موجودنباشد،درستي آنهاراتاًييدواعلام داردودرصورتي كه اختلافي وجودداشته باشد،مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساندتا وضع موجودبامهندس مشاور وكارفرماصورتمجلس شودوملاك شروع عمليات قرارگيرد.بديهي است كه پس ازآغازعمليات،هيچ گونه اعتراضي ازجانب پيمانكاردراين زمينه پذيرفته نيست.
پس ازتحويل هرقسمت ازكارگاه،پيمانكاربايدبي درنگ،نقاط نشانه ومبداًوهمچنين علايم مربوط به آنهارابابتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايدودرطول مدت اجراي كارتاتحويل موقت،به هزينه خود،حفظ ونگهداري كند.
ب )پيمانكارمتعهداست كه نقشه ها،امتدادهاومحورهارابانظارت مهندس مشاورپياده كندودرستي آنهارابامهندس مشاورصورتمجلس كند.درصورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها،امتدادهاومحورها،اختلافي درموردترازآنهادر مدارك فني مشاهده شود،وضع موجودراپيمانكارومهندس مشاوروكارفرماصورتمجلس مي كنند.
ترازكف پي بناهاوزيرسازي راههاوتمام عملياتي كه پس ازانجام كارپوشيده مي شوندوبعداًمرئي نيستند،يابه هر صورت، كنترل واندازه گيري كامل آنهاميسرنباشد،بايدپيش ازپوشيده شدن ياازبين رفتن آثارآنها،صورتمجلس شود وبه امضاي مهندس ناظرورئيس كارگاه برسد.اين صورتمجلسها،ملاك اندازه گيريهادرتنظيم صورت وضعيتهاست. اگرپيمانكارعملياتي راكه بايدموردآزمايش يابازديدقرارگيردوتاًييدشود،پيش ازآنكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند،موظف است پوششهاي انجام شده رابه هزينه خودبرداردوپس ازانجام آزمايشهاوبازديدهاي لازم وتاًييدانجام كارازسوي مهندس ناظر،به هزينه خود،نسبت به پوشش مجددواصلاح كار اقدام كند.
ج)اندازه گيريهابراساس نقشه هاي اجرايي،دستوركارهاي اجراشده وصورتمجلسها،كه شامل كروكيهاي لازم وروشن است،انجام مي شود.
ماده 20:تجهيزكارگاه،تدارك مصالح،تجهيزات وماشين آلات
الف) پيمانكارموظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه،باتوجه به مدت تعيين شده براي تجهيز،طرح جانمايي تحهيز كارگاه راتهيه كرده وپس ازتاًييدمهندس مشاور،آن رامبناي تجهيزكارگاه قراردهد.تاًمين آب،برق، سوخت ومخابرات،بطوركلي،تجهيزكامل كارگاه،به نحوي كه براي اجراي كارطبق اسنادومدارك پيمان لازم است، به عهده پيمانكار مي باشد،مگر آنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.
ب )تاًمين نيروي انساني،مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاربه عهده پيمانكار است،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.
مصالح وتجهيزاتي كه پيمانكاربراي انجام عملياتموضوع پيمان تهيه ودركارگاه نگهداري مي كند،بايد به قرار زير باشد.
1)اگرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان تعيين شده يابعداًمعين شود،بايدازهمان منابع تهيه گردد، نمونه ياكاتولوگ فني مصالح وتجهيزات بايدازنظرتطبيق بامشخصات فني،پيش ازسفارش،به تاًييدمهندس مشاور برسد.درهرحال،ازنظرمرغوبيت بايدكاملاًطبق مشخصات فني باشدوموردتاًييدمهندس مشاورقرارگيرد.
2)ذكرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان ياتعيين آنهاضمن اجرا،ازتعهدات پيمانكاردرقبال تهيه مصالح وتجهيزات مرغوب وكافي نمي كاهد.بدين روي،پيمانكارموظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي وكيفيت منابع تهيه مصالح وتجهيزات،نظروپيشنهادخودراتسليم مهندس مشاوركند.درصورتي كه استفاده ازاين قبيل منابع موردموافقت مهندس مشاوروكارفرماقرارگيرد،اقدام به تهيه وحمل آنهانمايد.بديهي است كه كارفرمااين حق راداردكه منابع تهيه مصالح راتغييردهدوپيمانكارموظف به رعايت آن مي باشد.اگربه مناسبت اين تغييرمحل،اضافه ياكسر هزينه اي بابت تغييرمسافت حمل ياعوامل ديگرايجادشود،تفاوت بها،به اقتضاي مورد،از پيمانكاركسريا به اوپرداخت مي شود.پيمانكارملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداري شن و ماسه وديگرمصالح معدني است.
3)نوع،مقداروتاريخ ورودمصالح وتجهيزات به كارگاه بايدبامهندس ناظرصورتمجلس شود.مصالح بايدبطورمرتب به نحوي انبار شودكه تمام آن به سهولت قابل بازرسي،شمارش يااندازه گيري باشد.انبارمصالح بايدازهرلحاظ قابل حفاظت بوده تامصالح درمقابل عوامل جوي وعوامل ديگر مصون باشد.
ج)هرگاه تهيه ياتوزيع مصالح ولوازمي درداخل كشوردرانحصاردولت باشد،كارفرماتسهيلات لازم براي تهيه آن مصالح ولوازم رافراهم مي كند.اگرتهيه بعضي ازمصالح يالوازم،طبق مشخصات ذيربط درداخل كشورميسر نباشدو ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده يا بشود،كارفرمايا خودش اجازه ورودمصالح ولوازم مزبوررابراي پيمانكارتحصيل مي كنديا مشخصات راتغييرمي دهد.
د)درمواردي كه مصالح وتجهيزاتي بايدبوسيله پيمانكارازخارج از كشورتهيه شود،كارفرماكارفرمااجازه ورود آنهاراازسازمانهاي ذيربط به هزينه پيمانكارتحصيل مي نمايد.هر گاه ضمن اجراي كار،محدوديتهاي جديدي پيش آيدكه به علت آن،پيمانكارنتواندمصالح وتجهيزات مورد نياز اجراي كاررا،درمدتي كه برنامه پيشرفت كارايجاب مي كند،ازخارج ازكشور تهيه وواردكند،مراتب راباذكردليل وارائه اسنادازطريق مهندس مشاوربه اصلاع كارفرما مي رساندتابا توجه به برنامه زماني اجراي كار،كارفرمادرموردچگونگي تاًمين اين مصالح متجهيزات، تصميم گيري نمايد.
ه)درصورتي كه دراسناد ومدارك پيمان،مشخصاتي براي ماشين آلات وابزاراجراي كارتعيين شده باشد،پيمانكار بايدآنها راطبق مشخصات تعيين شده،تاًمين كند.هرگاه ضمن اجراي كار،مهندس مشاورتشخيص دهدكه ماشين آلات وابزارموجودپيمانكار،براي اتمام كاردرمدت پيمان كافي نيست يامشخصات آنهابراي اجراي كار،مناسب نيست، مراتب رابه پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكارمكلف است كه ماشين آلات وابزارخودراطبق نظرمهندس مشاورودر مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد،تكميل وتقويت كند،بدون اينكه براي اين كار،ادعاي خسارت ياهزينه اضافي ازكار فرما داشته باشد.
و)پيمانكار نمي تواند ماشين آلات وابزاري راكه براي انجام عمليات لازم است،ازكارگاه خارج كند.درمورد بيرون بردن ماشين آلاتي كه دركارگاه مورد نياز نيست،پيمانكار،تقاضايبيرون بردن ماشين آلات مزبوررابه مهندس مشاور تسليم مي كند.مهندس مشاور،به تقاضاي اورسيدگي مي كند،ودرصورتي كه موجه باشداجازه خروج مي دهد.
ز)درصورتي كه طبق اسناد ومدارك پيمان،تاًمين اقلامي ازتجهيزات كه پيمانكاربايدنصب كندوبصورت دايم دركارباقي بماند،درتعهدكارفرما باشد،پيمانكارمسئول عملكردناقص احتمالي اين تجهيزات نيست،مگرآنكه ثابت شود كه نقض آنها مربوط به كارپيمانكاراست.
ح)اگردراسنادومدارك پيمان،تكليفي براي تهيه غذا،مسكن ودفتركاركاركنان كارفرما،مهندس مشاوروآزمايشگاه درمحل كاربه عهده پيمانكارگذاشته شود،پيمانكارموظف به تاًمين آنها،طبق شرايط پيش بيني شده،مي باشد.
ماده 21:حفاظت ازكاروشخص ثالث،بيمه كار،مراقبتهاي لازم
الف)پييمانكارازروزتحويل كارگاه تاروزتحويل موقت عمليات موضوع پيمان،مسئول حفظ ونگهداري كارهاي انجام شده،مصالح،تحهيزات،ماشين آلات وابزار،تاًسيسات وبناهايي مي باشدكه زير نظرومراقبت او قراردارد،وبه همين منظور،اقدامات لازم رابراي نگهداري وحفاظت آنهادرداخل كارگاه درمقابل عوامل جوي وطغيان آب رودخانه هاوسرقت وحريق ومانند اينهابه عمل مي آورد.
ب )پيمانكاردرچارچوب مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت كار،مسئول خسارتهاي واردشده به شخص ثالث درمحوطه كارگاه است،ودرهرحال،كارفرمادراين موردهيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد.كارفرماو مهندس مشاور مي تواننددرصورت مشاهده عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت،كاردستورتوقف بخشي ازكارراكه داراي ايمني لازم نيست تابرقراري ايمني طبق دستورالعملهاي يادشده صادرنمايد.دراين حالت، پيمانكار حق مطالبه خسارت دراثردستورتوقف كارراندارد.
پيمانكارمتعهداست كه تدابير لازم رابراي جلوگيري ازوارد شدن خسارت وآسيب به املاك مجاوراتخاذنمايد،واگر دراثرسهل انگاري اوخسارتي به املاك وتاًسيسات مجاوريامحصول آنهاواردآيد،پيمانكارمسئول جبران آن مي باشد.
ج )پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار،تمام ياآن قسمت ازكارهاي موضوع پيمان راكه دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است،درمقابل مواردي ازحوادث مذكوردراسناديادشده به نفع كارفرمانزدموًسسه اي كه موردقبول كارفرماباشد،بيمع نموده وبيمه نامه هارابه كارفرما تسليم كند.بيمه نامه هابايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبارداشته باشد،تازماني كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارمكلف است كه بيمه نامه ها راتامدتي كه لازم است تمديد كند.كارفرماهزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته رادرمقابل ارائه اسناد صادرشده ازسوي بيمه گر،عيناًبه بيمه گرپرداخت مي كند.آن قسمت ازهزينه بيمه كه مربوط به مدت تاًخيرغيرمجاز پيمانكار باشد،به حساب بدهي پيمانكارمنظور مي شود.
درصورت بروزحادثه اي كه باعث ازبين رفتن تمام ياقسمتي ازكارهاي انجام يافته ومصالح وتجهيزات پاي كار شود،پيمانكارموظف است كه:اولاًمراتب رافوراًبه كارفرماومهندس مشاوروطبق مقررات بيمه به بيمه گراطلاع دهد،ثانياً:طبق دستوركارفرمايامهندس مشاور،كارهارابه حالت اوليه بازگرداند.برنامه زماني انجام كارهاي پيشگفته توسط پيمانكار تهيه مي گرددوپس از تاًييدمهندس مشاوروكارفرما،به اجرادرمي آيد.كارفرماخسارتهاي واردبرآنچه راكه بيمه شده است ازبيمه گروصول مي نمايدومبلغ وصول شده رابراي تجديدعمليات به تناسب پيشرفت كاروطبق هزينه تمام شده،اعم ازهزينه مستقيم ياغيرمستقيم(بالاسري)،باتاًييدمهندس مشاوربه تدريج يااعاده كاربه حالت اوليه به پيمانكارپرداخت مي كند.كارفرما بايدكارهاي موضوع پيمان رابه نحوي بيمه كندكهدرصورت بروزحادثه، خسارت دريافتي ازبيمه گربراي اعاده كارهابه حالت اوليه كافي باشد،درصورتي كه تكليف بيمه كاردراسنادو مدارك پيمان تعيين نشده باشد،پيش ازشروع كار،پيمانكارچگونگي بيمه كارراازكارفرمااستعلام مي نمايدوكارفرما درمدت 10 روزكارهاوحوادث مشمول بيمه راتعيين وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاپيمانكارطبق مفاد اين بند،درمورد بيمه كاراقدام كند.
اگركارفرماعمليات موضوع پيمان رابيمه نكند،درصورت وقوع حادثه،جبران خسارتهاي واردشده به عهده اومي باشد.
د )پيمانكارموظف است كه تمام ساختمانهاوتاًسيسات موقت،ماشين آلات وابزارووسايل كارگاه را،كه متعلق به اويادراختياراوست وبراي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد،به هزينه خودبيمه كندورونوشت بيمه نامه هارابه كارفرماتسليم نمايد.ماشين آلات وابزاري راكه كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهد،كارفرمابيمه مي كند.
ه )پيمانكارموظف است كه روشنايي قسمتهايي ازداخل كارگاه راكه بايدروشن باشد تاًمين كند،وهمچنين تمام علائم راهنمايي وخطر ووسايل حفاظتي،ودرصورت لزوم،حصاركشي رافراهم نمايدوتعداد كافي نگهبان ومراقب درهرجاكه لازم باشد،بگمارد.
و )پيمانكارمتعهداست كه عمليات اجرايي خودراطوري انجام دهدكه راه عبورمناسبي درپياده رووسواره روبراي عبورومرور رهگذران ووسايط نقليه همواره باز بماندومصالح خودرادرمحلهايي انباركندكه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف،يارهگذران نشود.استفاده ازماشين آلات وابزاردرساعات عادي كار،ودرنتيجه،صداي آنها و همچنين استفاده ازراههاي معين به منظور انجام عمليات،مزاحمت تلقي نمي شود.
درمواردي كه اجراي كارايجاب كندكه قسمتي ازسواره رويا پياده روبراي مدتي موقت وبااطلاع مهندس مشاوريا مهندس ناظربه كلي مسدودشود،پيمانكاربايدباكسب مجوزلازم ازمقامات محلي،عبورومرورراباراههاي انحرافي كه مسيرآنهابايدبه تاًييدمهندس مشاوربرسد،تاًمين كند.كارفرمانيزمساعدت لازم رابراي تحصيل مجوزهاي موردنياز بعمل مي آورد.
اگرترتيب احتساب وپرداخت هزينه ايجادونگهداري راههاي انحرافي دراسنادومدارك پيمان معين نشده باشد،اين هزينه هابه عهده پيمانكاراست.همچنين پيمانكارمتهداست كه درحمل مصالح وماشين آلات وعبورآنهاازراهها،پلهاو تونلها،رعايت قوانين،مقررات واستانداردهارابكندواگرعبورماشين يامصالحي ترتيب خاصي راايجاب كند،بانظر كارفرمايامهندس مشاوراقدام نمايد.هرگاه پيمانكاربرخلاف مفاداين بندرفتاركند،مسئول جبران خسارتهاي واردشده مي باشد.
ز )پيمانكارمتعهداست كه انتظامات كارگاه راتاًمين كندوازوروداشخاص غيرمجازوكساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شوندخودياتوسط مقامات انتظامي جلوگيري كند.
ح )هرگاه پيمانكاردراجراي تمام ياقسمتي ازموارد درج شده دراين ماده سهل انگاري ياكوتاهي كندوازانجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد،كارفرماحق داردآن تعهدات رابه جاي پيمانكارانجام دهدو هزينه هاي انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكارمنظوركرده وازمطالبات وي كسرنمايد.دراين صورت،هرگونه ادعاي پيمانكارنسبت به اين قبيل پرداختهاوهمچنين نسبت به تشخيص كارفرما،خواه ازنظراساس تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختي،بي اثرمي باشد.
ماده 22:ترتيب گردش مدارك،نقشه ها وابلاغ دستوركارها
الف)تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهاي فني كه داراي مهروامضاي مهندس مشاوراست،به تعدادنسخه هاي درج شده دراسنادومدارك پيمان ودرصورتي كه دراسنادومدارك پيمان تعدادنسخه معين نشده باشد، دردونسخه،بدون دريافت هزينه،دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد.درصورت نيازپيمانكار،نسخه هاي اضافي به هزينه اوتكثيرمي شود.پيمانكاربايديك نسخه ازنقشه هاومشخصات،باآخرين تغييرات آنهاراهميشه دركارگاه نگهداري كند، تادرصورت لزوم،به منظوربازرسي كارهادراختيارمهندس مشاور،كارفرمايانمايندگان آنهاقرارگيرد.نسخه اصل نقشه هاومدارك،تاپايان كارنزدمهندس مشاورباقس مي ماند.
ب )پيمانكارموظف است كه پيش ازآغاز هرقسمت ازكار،تمام نقشه ها،دستورالعملهاوديگراسنادومدارك فني مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه كندواندازه درج شده درنقشه هاراكنترل نمايد،به نحوي كه هيچ گونه ابهامي از نظرچگونگي اجراي كاربراي خودوكاركنانش باقي نماند.به طوركلي،كمبودنقشه براي هرقسمت ازكارهرگزاز تعهدات پيمانكارمبني براجراي كامل كار نمي كاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هاياهرگونه ابهام ياكسري در مدارك ،مدارك، نقشه هاودستورالعملها،پيمانكاربايدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كند.مهندس مشاورموظف است كه باتوجه به برنامه زماني اجراي كار،براي تكميل نقشه هاوابلاغ به پيمانكاراقدام كند.
ج )هرگاه پيمانكاردرمورددرستي بعضي نقشه هاومحاسبات يادستوركارهايا مشخصات مصالح وتجهيزاتي كه بنابه دستوركارفرماازمنابع معيني تحصيل مي شودايرادي داشته باشد،بايدباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،مراتب راباذكردليل به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتي كه مهندس مشاور،درستي مدارك پيشگفته راتاًييدكند،ولي پيمانكارهمچنان نسبت به آنهاايرادداشته باشد،پيمانكاربايدموضوع رابه كارفرمامنعكس نمايدوپس ازدريافت نظر كارفرما،طبق نظر اوانجام دهد.درچنين حالتي،پيمانكارفقط مسئول اجراي كاراست ودرموردصحت نقشه ها، مشخصات،محاسبات ودستوركارهاي مربوط،مسئوليتي ندارد.هزينه رفع عيب ونقص درچنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد.
د )پيمانكار،نقشه هاي كارگاهي راكه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات وقسمتهايي ازكاراست،درصورت نياز ضمن اجراي كار،براساس نقشه هاي اجرايي،مشخصات فني ودستورالعمل سازندگان،تهيه مي كندودرسه نسخه،كه يك نسخه ازآن قابل تكثيرباشد،تسليم مهندس مشاورمي نمايد.مهندس مشاور،نقشه هاي يادشده راپس ازبررسي واصلاح  لازم،تاًييدودريك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند.نسخه قابل تكثيراين مدارك نزدمهندس مشاورنگهداري مي شود.
ه )نقشه هاي چون ساخت،نقشه هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجراشده اند،مي باشدوشامل تمام نقشه هاي اجرايي،اعم ازتغييريافته يا بدون تغييراست.پيمانكاربايدنقشه هاي چون ساخت رابه تدريج وطبق نظرمهندس مشاور درسه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشدتهيه كندوبراي بررسي وتاًييد،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،يك نسخه ازنقشه هاي چون ساخت تاًييدشده رادراختيارپيمانكارقرار مي دهد.
و )پيمانكاربايدمشخصات فني،نقشه هاودستورالعملهانصب،راه اندازي وبهره برداري تجهيزاتي راكه تاًمين آنهابه عهده اوست،ازسازنده آنهابگيردودردونسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،براساس مدارك سازنده، نقشه هاي اجرايي محل استقرارتجهيزات يادشده راتهيه وبراي اجرابه پيمانكارابلاغ مي كند.
ز )مهندس مشاور،تمام موافقتها،تصويبها،اخطارهاودستوركارهارابه صورت كتبي،به پيمانكارابلاغ مي كند،و درموارد لزوم،به نحوپيش بيني شده دراسنادومدارك پيمان،به تاًييدكارفرمانيزمي رساندوسپس به پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكار،پس ازوصول دستوركارها،مي تواندبراي اصلاح آنهااظهارنظر كند.امادرهرحال،موظف به اجراي چنين دستوركارهاي است.
درمواردصدوردستوركارشفاهي ازسوي مهندس مشاور،پيمانكارمي تواند  درخواست ابلاغ كتبي آنهارابنمايد و مهندس مشاورنيزموظف است كه دستوركارها راكتبي به پيمانكارابلاغ كند،درغيراين صورت،اين دستوركارها برايپيمانكارمعتبرنيست.
مهندس مشاوريك نسخه رونوشت ازتمام نامه هاي ابالغي،همراه بانقشه ها،دستوركارهاوصورت جلسه ها رابراي كارفرماارسال مي كند.
ح )پيش ازتحويل موقت كارطبق ماده 39،پيمانكاردستورالعملهاي راه اندازي،راهبري،تعميرونگهداري راهمراه بانقشه هاي چون ساخت درسه نسخه،كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد،به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمي دهد. مدارك يادشده بايد به نحوي باشدكه راهبري،تعميرونگهداري تمام قسمتهاي موضوع پيمان بسهولت انجام شود. درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،تعدادنسخه يامشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بندتعيين شده باشد، طبق آن عمل مي شود.
ماده 23:حفاظت تاسيسات زيربنايي وتغييروضع آنها
پيمانكاربايدعمليات موضوع پيمان رابنحوي اجراكندكه به تاسيسات زيربنايي موجوددركارگاه،مانندخطوط آب  برق،گاز،مخابرات وماننداينها،آسيبي واردنشود.هرگاه دراثرعمل پيمانكار،به تاسيسات يادشده صدماتي واردشود، پيمانكارمتعهداست كه هزينه ترميم وبرقراري مجددآنها رابپردازد.هرگاه پيمانكارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوري به عمل نياورد،كارفرمامي تواندبه هرطريق كه مصلحت بداند،براي رفع نقص وخسارت اقدام كندو هزينه آن رابه اضافه 15 درصدبه حساب بدهي پيمانكارمنظوركندوپيمانكار،ازاين بابت،حق هيچگونه اعتراضي ندارد.درصورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني دراسنادومدارك پيمان مشخص نشده باشد،پيمانكاربايدباتوجه به برنامه زماني اجراي كار،تعيين وضعيت آنهاراازمهندس مشاوراستعلام كندوپس ازاعلام نظرمهندس مشاور،براي عمليات حفاري اقدام نمايد.بدين ترتيب، مسئوليت پيمانكاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزينه هاي پيشگفته درمورد تاسيسات زيرزميني،منوط به آن است كه نوع،محل يامسيرتاسيسات مزبوربه اطلاع پيمانكار رسيده يادراسنادومدارك پيمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان،تغييروضع تاسيسات يادشده راايجاب كند،پيمانكاربه كارفرمااطلاع مي دهدتاسازمانهاي ذيربط،براي تغييروضع آنهااقدام كنند.هزينه هاي مربوط به عمليات يادشده،به عهده كارفرماست.
ماده 24:واگذاري،پيمانكاران جزء
الف)پيمانكارحق واگذاري پيمان به ديگران راندارد.
ب )پيمانكار مي تواند به منظورتسهيل وتسريع دراجراي قسمت ياقسمتهايي ازعمليات موضوع پيمان، پيمانهايي باپيمانكاران جزء ببندد،مشروط به آنكه آنان راازواگذاري كاربه ديگران ممنوع كند.درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،كارفرما،لزوم تاييدصلاحيت پيمانكاران جزء راپيش بيني كرده باشد،پيمانكارموظف است كه تاييدكارفرمارادراين موردتحصيل نمايد.اين واگذاري نبايدازپيشرفت كارطبق برنامه زماني اجراي كاربكاهد،وبه هرحال،به هيچ روي،ازمسئوليت وتعهدات پيمانكار نمي كاهد.پيمانكارمسئول تمام عملياتي كه توسط پيمانكاران جزءياكاركنان آنهاانجام مي شود.درپيمانهاي بين پيمانكاروپيمانكاران جزءبايدنوشته شودكه درصورت بروز اختلاف يبن آنها،كارفرماحق دارد،درصورتي كه مقتضي بداند،به مورداختلاف رسيدگي كند.پيمانكاروپيمانكارجزء نيزمي پذيرندكه نظركارفرمادراين موردقطعي است وتعهدمي كنندكه الزاماًآن رااجراكنند.
هرگاه درپرداخت مطالبات پيمانكاران جزء،باتوجه به شرايط درج شده درپيمان آنها،تاًخيري روي دهد،درصورتي كه پيمانكارجزء،تعهدات خودرابراساس پيمان تنظيمي خودباپيمانكاركاملاًانجام داده وكاراو مورد قبول وتاييد مهندس مشاورباشد،كارفرمامي تواندبنابرتقاضاي پيمانكارجزءباحضورنماينده پيمانكار،به كاراورسيدگي كند.اگردر اثراين رسيدگي،پيمانكارجزءطلبكارشودوپيمانكارازپرداخت آن خودداري كند،كارفرماحق داردطلب پيمانكارجزءرا براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،ازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.درصورتي كه بااخطاركارفرما،پيمانكاريانماينده اوبراي رسيدگي حاضرنشوند،كارفرمارسيدگي مي نمايدوبشرح پيشگفته عمل مي كندواين عمل قطعي وغيرقابل اعتراض است.هرگاه پس ازفسخ ياخاتمه پيمان،پيمانكاران جزءمطالباتي از پيمانكارداشته باشند،مهندس مشاوروكارفرما،به شرح پيشگفته موضوع رارسيدگي مي نمايند.اگرپس ازرسيدگي وتهيه صورتحساب نهايي،پيمانكارمطالباتي داشته باشد،كارفرمامي تواندطلب پيمانكاران جزءراازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.
ماده 25:اجراي كاردرشب
اجراي كاردرشب، درمواردزير،مجازاست
الف)دربرنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده باشد.
ب )هرگاه به سبب بروز تاًخيرهايي ازسوي پيمانكار،انجام كارطبق تشخيص پيمانكاردرمدت پيمان امكانپذير نباشد،پيمانكارمي تواندبدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كارراداشته باشدباتاًييدمهندس مشاوروموافقت كارفرما، قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.
ج )هرگاه مهندس مشاورتشخيص دهدكه پيشرفت كارپيمانكاربه نحوي نيست كه همه عمليات درمدت پيمان پايان يابد،مي تواندپس ازموافقت كارفرما،به پيمانكاردستوردهدكه قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.دراين حالت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستوراست وحق ادعايامطالبه هيچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.
د )اگربه تشخيص مهندس مشاوروتاًييدكارفرمابراي جبران تاخيرهايي كه ناشي ازقصورپيمانكارنيست،كاردر شب نيز انجام شود،اضافه هزينه هاي مربوط به كاردرشب،باتاًييدمهندس مشاوروتصويب كارفرما،پرداخت مي شود.درمحاسبه اين هزينه ها،به منظورتعيين هزينه هاي اضافي دستمزدنيروي انساني براي كاردرشب،بايدمقررات قانون كارواموراجتماعي ملاك عمل قراركيرد.پيمانكارمتعهداست كه ترتيب كارراطوري دهدكه تاحدامكان،اجراي كاردرشب براي ساكنان مجاورمزاحمتي ايجادنكند.
ماده 26:آثارتاريخي واشياي عتيقه
هرگاه ضمن اجراي كار،اشياي عتيقه ياآثارتاريخي ومسكوكات قديمي ومانندآنهادرمحل كارپيداشود،پيمانكارمتعهد است كه بي درنگ مراتب راازطريق مهندس مشاوربه اطلاع كارفرماوطبق قوانين به اطلاع دستگاههاي انتظامي برساند.كارفرمابراي حفظ ونگهداري ياانتقال اشياي عتيقه،اقدام فوري به عمل مي آورد.پيمانكاربايدتازمان اقدام به حفاظت ازسوي كارفرمايامقامات ذيربط،براي حفظ ونگهداري اشياوآثارمزبور،مراقبت لازم رابه عمل آورد.هرگاه اجراي اين ماده،موجب توقف ياتعطيل عمليات موضوع پيمان گردد،طبق ماده 49 رفتارمي شود.
ماده 27:اقامتگاه قانوني
اقامتگاه قانوني كارفرماوپيمانكارهمان است كه درموافقتنامه پيمان نوشته شده است.درصورتي كه يكي ازطرفين محل قانوني خودراتغييردهد،بايدنشاني جديدخودرادست كم 15 روزازتاريخ تغيير،به طرف ديگراطلاع دهدتاوقتي كه نشاني جديدبه طرف ديگراعلام نشده است،مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شودودريافت شده تلقي مي گردد.

فصل سوم
تعهدات واختيارات كارفرما
ماده 28:تحويل كارگاه
الف)كارفرمامتعهداست كه كارگاه رابي عوض وبدون معارض تحويل پيمانكاردهد.
اگراجراي كاردرزمينه هاومحلهاي تحويلي،مستلزم اخذپروانه ياپرداخت حقوقي ازقبيل عوارض شهرداري، حق ريشه ومستحدثات وماننداينهاباشد،كارفرمامتعهدبه تحصيل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست
تبصره 1:اگردراسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين مورد نيازبراي تجهيزگارگاه به عهده             پيمانكارگذاشته شده باشد،طبق شرايط پيش بيني شده درپيمان عمل مي شود.
تبصره 2:درصورتي كه درمحل تحويل شده به پيمانكارمعارض پيداكندوموجب توقف اجراي تمام ياقسمتي       ازكارشود،آن قسمت ازكاركه متوقف شده است،مشمول تعليق مي گرددوطبق ماده 49 رفتارمي شود.
ب )كارفرماپس ازمبادله پيمان،تاريخ تحويل كارگاه راكه نبايدبيشتراز 30 روزازتاريخ مبادله پيمان باشد،به پيمانكاراعلام مي كند.پيمانكاربايددرتاريخ تعيين شده درمحل كارحاضرشودوطي صورتمجلسهايي،اقدام به تحويل گرفتن كارگاه نمايد.درصورتي كه حداكثر 30 روزازتاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضرنشود،كار فرماحق داردكه طبق ماده 46،پيمان رافسخ كند.
درصورتمجلسهاي تحويل كارگاه بايدحدودوموقعيت زمينهاومحلهايي كه درآنهاموضوع پيمان اجرامي شودونقاط نشانه بامشخصات آنها،محورعمليات ومحل منابع تهيه مصالحي كه بايددركارگاه توليدگردد،درج شود.
اگرتحويل كارگاه به طوريكجاميسرنباشد،كارفرمابايدكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندعمليات موضوع پيمان راطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد.دراين حالت نيز مهلت كارفرمابراي تحويل دست كم اولين قسمت ازكارگاه كه براي تجهيزكارگاه وشروع عمليات موضوع پيمان لازم است،حداكثر 30 روزاست.
ج )هرگاه كارفرما نتواندكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندكارراطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد،ومدت تاخيردرتحويل كارگاه بيش ازيكماه شود،كارفرمابه منظورجبران خسارت تاخيردرتحويل كارگاه،هزينه هاي اضافي ايجادشده براي پيمانكارراكه طبق رابطه زيرمحاسبه مي شود،پرداخت مي كند،مشروط به اينكه باتاييدمهندس مشاور،پيمانكاردرمحاهاي تحويل شده تاخيرغيرمجازنداشته باشد.

مبلغ كارهايي كه درتحويل محل
(مدت تاخيربه ماه)     اجراي آن تاخيرشده است                                            5/7
(————————–)(متوسط كاركردفرضي ماهانه)—– = مبلغ خسارت تاخيرتحويل كارگاه
(.پس ازكسريك ماه)           مبلغ اوليه پيمان                                               100

اگرمدت تاخيراز 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست بيشترشود،حقوقي به پيمانكارتعلق مي گيرد بدين ترتيب كه اگرمبلغ كارهاي پيش بيني شده درمحلهاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد،پيمانكار مي تواندبااطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت ازكارراازتعهدات خودحذف كندولي اگراين مبلغ بيشتراز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان باشد،درصورت اعلام خاتمه پيمان ازسوي پيمانكار،پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.هر گاه پيمانكاردرمحلهايي كه درتحويل آنهابيش ازمدت پيشگفته تاخيرشده است،كاراجرايي راشروع نمايد،حق حذف تعهدات درآن قسمت ازكارراازخودسلب مي نمايد.
تبصره- اگركارفرمانتواندهيچ قسمت ازكارگاه رابه پيمانكارتحويل دهد،براي تاخيربيش ازيكماه تا30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست،نسبت به تاخير مبادله پيمان،ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارپرداخت مي كند.اگرپيمانكارپس ازانقضاي 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست،مايل به ادامه يااجراي كارنباشد،بااعلام او،قراردادطبق ماده 48 خاتمه مي يابدوپيمانكارهيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواندمطرح نمايد.خسارت تاخيردرتحويل تمام ياقسمتي ازكارگاه،براي مدت مازادبريك ماه،حداكثرتا 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه هركدام كه كمتر است قابل پرداخت است.
د )درمواردي كه به استناداين ماده،قسمتي ازتعهدات پيمانكارحذف شود،تضمين انجام تعهدات پيمانكارنيزبه تناسب كاهش داده مي شود.
ه )پيمانكارنمي تواندجزآنچه طبق نقشه هاودستوركارهاست،درزمينهاومحلهاي متعلق به كارفرماباملك غيركه ازطرف كارفرمابه پيمانكارتحويل شده است،اقدام به احداث بناياساختمان كند.اگردراثراجراي كاردرملك غيركه ازسوي كارفرماتحويل شده است،صاحب ملك اقامه دعواودرخواست خسارت وجلوگيري وتوقف كارنمايد،طرف ادعاكارفرماست وپيمانكارهيچ گونه مسئوليت وتعهدي دراين موردندارد.
و )درصورتي كه طبق اسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين موردنيازتجهيزكارگاه به عهده پيمانكار باشدياپيمانكاربخواهدطبق صلاحديدخودازمحلهايي خارج ازمحلهاي تحويلي كارفرمابراي تجهيزكارگاه استفاده كند، بايدموقعيت آنهارابه تاييدكارفرمابرساند.دراين حالت،مسئوليت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوي صاحب ملك به عهده پيمانكاراست وكارفرمادراين مواردمسئوليتي ندارد.هرگاه پيمانكارمحلهاي موردنيازتجهيزكارگاه رابه صورت اجاره اي دراختياربگيرد،بايددراجاره نامه آنها،امكان انتقال مورداجاره رابه كارفرماپيش بيني كند.
ماده 29.تغييرمقاديركار،قيمتهاي جديد،تعديل نرخ پيمان
الف)درضمن اجراي كار،ممكن است مقاديردرج شده درفهرست بهاومقاديرمنضم به پيمان تغييركند.تغيير مقاديربه وسيله مهندس مشاورمحاسبه مي شودوپس ازتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.پيمانكاربادريافت ابلاغ تغييرمقاديركار،موظف به انجام كاربانرخ پيمان است،به شرط آنكه مبلغ ناشي ازتغييرمقاديركار،ازحدود تعيين شده درزيربيشترنشود.
1)افزايش مقادير بايددرچهارچوب موضوع پيمان به پيمانكارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزايش مقاديرو مبلغكارهاي باقيمت جديد(موضوع بندج)نبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.
تبصره- اگرنرخ پيمان مشمول تعديل آحادبهاباشد،براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمتهاي جديد،ابتدا قيمتهاي جديدبه مبناي نرخ پيمان تبديل مي شودوسپس ملاك محاسبه قرارمي گيرد.
2)جمع مبلغ مربوط به كاهش مقاديروحذف آنهانبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.اگراين مبلغ،ازحد تعيين شده بيشترشودوپيمانكاربااتمام كاربانرخ پيمان موافق باشد،عمليات موضوع پيمان درچهارچوب پيمان انجام مي شود.ولي درصورتي كه پيمانكارمايل به اتمام كارنباشد،پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود.
تبصره1.درصورت حذف قسمتهايي ازكاربه استنادبندج ماده 28 براي تعيين حدافزايش ياكاهش مقاديرطبق بندهاي1 و2 بجاي مبلغ اوليه پيمان،مبلغ اوليه پيمان پس ازكسرمبلغ كارهاي حذف شده به وسيله پيمانكار،ملاك قرارمي گيرد.
تبصره2.اضافه ياكاهش مقاديركارطبق مفادبندهاي(الف- 1)و(الف- 2)اين ماده تا10 درصدبادستورمهندس مشاورعمل مي شود،ولي اضافه برآنباتصويب كارفرماقابل اجرااست.
ب)درصورتي كه پس ازتكميل كاروتصويب صورت وضعيت قطعي مشخص شود،مقاديركاربدون آنكه ازسوي كارفرماكم شده باشد،نسبت به مقاديرمنضم به پيمان كاهشي پيش ازحدتعيين شده دربند(الف- 2)داشته باشد، دراين حالت نيزنرخ پيمان ملاك عمل است.
ج )اگردرچهرچوب موضوع پيمان،كارهايي به پيمانكارابلاغ شودكه براي آنهاقيمت ومقدار درفهرست بها و مقاديرمنضم به پيمان پيش بيني نشده است،پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ مهندس مشاور،قيمت پيشهادي خودرابراي اجراي كارهاي يادشده،همراه باتجزيه قيمت،به مهندس مشاورتسليم كند.وقتي كه باتوافق پيمانكارو مهندس مشاورتعيين شودوبه تصويب كارفرمابرسد،ملاك پرداخت است.قيمتهاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شودبايدبرحسب هزينه اجراي كاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاين رو،تنهاضريب هزينه بالاسري پيمان به قيمتهاي جديداعلام مي شود.
تبصره- درصورتي كه پيمان بااستفاده ازفهرستهاي بهاي واحدپايه منعقدشده باشد،چگونگي تعيين قيمت جديد، علاوه برمفاداين بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقيمتهاي پايه درتعيين قيمت جديدبااولويت دستورالعمل يادشده است.
د )جمع بهاي قيمتهاي جديد،علاوه برآنكه تابع سقف تعيين شده دربندالف است،نبايداز 10 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.
ه )تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده درشرايط خصوصي است.

ماده 30.تغييرمدت پيمان
الف)درصورت وقوع هريك ازموارد زيركه موجب افزايش مدت اجراي كارشود،پيمانكارمي توانددرخواست تمديدمدت پيمان رابنمايد.پيمانكاردرخواست تمديد مدت پيمان راباارائه محاسبات ودلايل توجيهي،به مهندس مشاور تسليم مي كندومهندس مشاورپس ازبرسي وتاييد،مراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي كندوسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
1 )درصورتي كه طبق بندهاي “الف”و”ج”ماده 29،مبلغ پيمان تغييركند.
2 )هرگاه به دستوركارفرما يا مهندس مشاورنقشه هاي اجرايي بامشخصات فني تغييراساسي كند.
3 )هرگاه كارفرمادرتحويل كارگاه،ابلاغ دستوركارهايانقشه هاوتحويل مصالحي كه تهيه آنهابه عهده اوست، تغييركند.تغييردرابلاغ دستوركارهاونقشه هابه شرطي مشمول اين بنداست كه پيمانكاربا توجه به برنامه زماني تفصيلي،آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كرده باشد.
4 )اگردرتحويل مصالحي كه فروش آنهاازوماًبايدباحواله كارفرماصورت گيردتاخيرايجادشود،به شرطي كه پيمانكارباتوجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنهابه موقع اقدام كرده باشد.
5 )درمواردحوادث قهري وهمچنين درمواردمربوط به كشف اشياي عتيقه وآثارتاريخي كه درموارد26 و43 پيش بيني شده است.
6 )هرگاه محدوديت براي ورودمصالح وتجهيزات طبق بند”د”ماده 20 پيش آيد
7 )درصورتي كه كارطبق ماده 49 به تعليق درآيد
8 )درصورتي كه قوانين ومقررات جديدي وضع شودكه درتغييرمدت اجراي كارموثرباشد.
9 )هرگاه كارفرمانتواندتعهدات مالي خودرادرموعدهاي درج شده دراسنادومدارك پيمان انجام دهد.
10)مواردديگري كه به تشخيص كارفرماخارج ازقصورپيمانكارباشد.
ب )اگروقوع برخي ازموارددرج شده دربند”الف”،موجب كاهش مدت پيمان شود،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكار،كاهش مدت پيمان راتضمين مي كندومراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي نمايد،وسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي كند.
ج )درپايان مدت اوليه پيمان ياهرتمديد مدت پيمان،اگركاربه اتمام نرسيده باشد،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكاروباتوجه به مواردتعيين شده دربند”الف”،علل تاخيركاررابررسي مي كندوميزان مدت مجازوغيرمجازآن را باتوافق پيمانكارتعيين مي نمايدونتيجه رابه كارفرماگزارش مي كند،وسپس نظركارفرمارادرموردميزان مجازياغير مجازتاًخيركاربه پيمانكاراعلام مي كندومعادل مدت تاًخيرمجاز،مدت پيمان راتمديد مي نمايد.
د )دراجراي مفاداين ماده براي تمديدمدت پيمان،تاخيرهاي همزمان ناشي ازعوامل مختلف درج شده دربندالف، فقط يك بارمحاسبه مي شود.
ه )دراجراي مفاداين ماده،اگرپيمانكاربامهندس مشاورتوافق نداشته باشديانسبت به تصميم كارفرمامعترض باشد، طبق نظركارفرماعمل مي شودوپيمانكارمي تواندبراساس ماده 53 براي حل مسئله اقدام نمايد.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 369
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: شرایط عمومی پیمان (1 ) ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 21:36]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 285
باردید دیروز باردید دیروز : 198
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 19
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 15
بازدید هفته بازدید هفته : 285
بازدید ماه بازدید ماه : 3,816
بازدید سال بازدید سال : 137,280
بازدید کلی بازدید کلی : 528,293

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.238.147.211
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir