معماری و شهر سازی

طراحي شهري چيست؟

banner
جستجوگر پیشرفتهطراحي شهري چيست؟
الف - طراحي شهري چيست؟
طراحي شهري فرآيندي است که به شکل دهي فيزيکي بافت هاي مختلف شهري و روستايي منجر مي شود.
طراحي شهري با رويکرد ساختارگرايي به ايجاد اماکن متعدد مي پردازد. اين فرآيند طراحي ساختما ن ها،فضاها و چشم اندازها را در برمي گيرد و نهايتا جرياني را به راه مي اندازد که به عمران و آبادي شهري کمک مي کند.
تعريف طراحي شهري :
طراحي بخشي از هنر سازمان دادن فضاي کالبدي است که با رشته هاي مختلف علمي و هنري مانند برنامه ريزي شهر ي ,معماري و منظر ساز ي ,مهندسي ف ني ,مهندسي ترا فيک و حمل و نقل روانشناس ي ,جامعه شناسي واقتصاد سر و کار دارد و در عين حال با سياست و فرهنگ نيز ارتباط پيدا مي کند.پس مي بينيم که دامنه ي فعاليتش بسيار گسترده است.
اگر گفته ي مانوئل کستل را بپذ يريم که برنامه ريزي عين سياست است شايد بهتر بتوان حوزه ي فعالي ت شهري را مشخص ک رد .به نظر جف لو يد طراح ي طراح ي شهر ي حلقه ي پيوند دهنده ي معمار ي ,معماري منظر, مهندسي به صورت گسترده و برنامه ريزي وبلاخص برنامه ريزي شهري است.اين نظريه اي که امروز هم از اعتبار خود برخوردار است .
در تعار يف بالا ما به دنبال جوهر و مفهوم طراح ي شهري هستيم چيزي که در شرايط جامعه ي ما نيز مفيدواقع م ي شود . طراحي شهر ي فعا  ليت جد يدي نيست .
بحثهاي فراوا ني از قد يم وجود داشته مبني بر اينکه با شکل گرفتن فضاي خصوصي زندگي بشر فضاي عمومي نيز شکل گرفته , زيرا انسانها مي خواسته اند باهم رابطه داشته باشند و به محض آنکه انسان پا ازفضاي خصوصي بيرون مي گذارد و در فضا ي عموم ي قرار مي گيرد حضور طراحي شهري در تاريخ کالبدي او آغاز مي شود.
گستردگي فعا ليت طراح ي شهر ي نشان م ي دهد که اين فعا ليت مانند يک طرح معمار ي ي ا طراح ي ي ک پارك نيست که با طرح مشخص ي شروع شود يا پا يان پذ يرد. يک کار معمار ي معمولا در جا يي شروع م ي شود و خاتمه م ي يابد , ملي يک م يدان به عنوان عنصر ي از سازمان فضا يي شهر در طول تاريخ تکون م ي يابد , دگرگون ميشود ,تغيير مي کند و يا مدام عوض مي شود . چنين فضايي مي توانداز عهد باستان شروع شود , وسطي را پشت سر گذارد , رنسانس را ببيند و امروز هم بتواند در آن فعاليت و زندگي کند.
دشواري پيش بيني آينده ايجاب م ي کند که طراح ي شهر ي انعطاف پذير باشد , بتواند خود را با حرکات ونوسانات و تصميم گيري ها تطبيق دهد ,اصلاح شود و به قولي مدارا کند.
حرفه اي نو :

طراحي شهري يکي از جديد ترين حرفه هاست که بيش از 25 سال از عمر آن نمي گذرد. بيشتر آن چه که طراحان شهري ارايه مي کنند، (طراحي بافت هاي مسکوني ) دستاورد حوزه هاي شغلي ديگر است. در واقع طراحي شهري يک رويکرد چندگانه نسبت به ساير مشاغل دارد.

رسالت عمومي :
همزمان با شکل گيري صنف طراحان شهري، معماران، شهرسازان، طراحان فضاي سبز، مهندسان راه، اعلام کردند .در واقع « طراحي شهري » هنرمندان و طيف وسيعي از مشاغل وفاداري خود را به اين حوزه رسالت اين حوزه ها تغيير روند شکل دهي فضاهاي پيراموني بود . از جمله مباحث چالش برا نگيز ميان اين حوزه ها عبارت بودند از:
الف) معماران بايد سواي از طراحي س اختمان ها، با موقعيت مکاني بناها هم در ارتباط باشند.
ب) شهرسازان هم بايد با شکل فيزيکي توسعه و گسترش شهرها ارتباط داشته باشند.
ج) طراحان فضاي سبز هم بايد در ابتداي فرآيند طراحي شهري به بررسي و فهم درست از مناطق موردنظر دست يابند.
د) مهندسان راه هم بايد به جاي تمرکز روي مباحث ترافيکي، از مهارت هاي خود در ايجاد فضاهاي دلپذير(چه براي سکونت و چه براي مشاهده صرف) استفاده کنند.
چه اقداماتي در دستور کار طراحان شهري قرار دارد؟
1 _ وسعت ديد دادن به فضاي شهري _ استفاده از ابتکارهايي چند در توليد و بازتوليد محي طهاي پيراموني
2 _ طراحي فضاهاي ساخته شده _ از کل شهرها و حومه هاي آنها گرفته تا خيابان ها و ميدان ها ارايه
نظرات خود بر چگونگي عمران و احياي شهرها
3 _ تحقيق و تفحص پيرام ون مناطق مورد نظر و ساکنان آنها در نظر گرفتن بافت فيزيکي، سياسي،اقتصادي و روان شناسي حاکم بر آن مناطق
 
4 _ تحت تاثير قرار دادن مردم با ابتکارات خود، کمک به آنها در اتخاذ تصميم هايي مناسب و آموزش آنهاجهت ايجاد مکان هاي مطلوب
5 _ توسعه سياستگذاري هاي نوين پيرامون ساخت و سازهاي شهري
6 _ مشاور گروهي _ کمک به مردم براي برعهده گرفتن نقش هايي پيرامون سازندگي و طراحي حومه ها
7 _ ارايه تصاوير گرافيکي _ از طراحي هاي کلي و تکنيکي گرفته تا استفاده از آخرين دستاوردها درطراحي هاي کامپيوتري
هدف از طراحي شهري چيست؟
طراحي شهر ي بخش بسيار مهم و حساسي از هويت شهروندان يک شهر به شمار مي رود.بد ين معنا کهچگونه م ي اند يشند ،چه امکانا تي در دسترس داشتند و چه متخصصا ني نبوغ خود را ارائه دادند تا شهر ي که در آن زندگ ي م ي ک نيم ساخته شده است. زماني که اين عوامل را کنار يکديگر قرار مي دهيم تا ترکيب ي از يک شهر را ارائه نما ييم ،سيماي شهر گوياي فرهنگ و نگرش آن جامعه مي باشد.معيار فرهنگي ،سل يقه ي شخص ي ،تفکر و امکانات نهادها ي اجتماع ي در يک کشور تعيين کننده ي نماي ظاهري شهري و بالطبع طراحي شهري است.
طراحي شهر ي از يک سو با يد حداقل خدمات و امکانات شهر ي را به طور يکسان در اختي ار کلي ه شهروندان قرار دهد و از سو ي د يگر تنوع و امکان انتخاب جايگرين متفاوت را براي گروه هاي مختاپلف جامعه فذهم سازد.
 
هدف اول مستلزم يکنواختي استانداردها و جامع يت آن م ي باشد،و لي هدف دوم تنوع استانداردها و به کار گيري تدابير و راهبردهاي متخصصان و افراد ذي صلاح در شهرسازي را ايجاب مي نمايد.
طراحي شهر ي در چارچوب کل ي فر ايند برنامه ر يزي و تصميم گيري جامعه ،نياز به تشکلات رسم ي دارد تا از اين طر يق ،قشر ها و گروه ها ي فرهنگ ي جامعه ،نتواند به ارزشها و آرمانها ي خود جامه ي عمل بپوشانند و پيشنهاد ها ي طراح ي را که نها يتا به صورت سرمايه گذاري شهري ،مرمت ،نوسازي ،بازسازي و ساخت و حفظ بناها در مي آيد ،بهتر ارائه دهند.
اگر از هر قشر خواسته شود تا نظر خود را در مورد شکل شهر و نقش هشر بيان کند در طراح ي شهر ي ،تنوع ، هماهنگ ي و ز يبايي س يماي ش هر و الگو ي فعا ليت ها به بهتر ين نحو فراهم م ي آي د وز ي را در اي ن حالت طراح ي شهر ي رفتارها ي جمع ي خواسته ها ي فرهنگ ي و هو يت گروه ي را منعکس م ي سا زد.فرضيه اصلي در اين جا اين است که طراح ي خ يال پردازانه با استفاده مشترك از فضا و سه يم شدن در امکانات و دسترسي متعدد به ع ملکردهاي شهر ي و تنوع در ش يوه ها ي زندگ ي م ي تواند برخ ي از تضاد ها ي بارز بين گروه ها را از بين ببرد.
طراحي شهر ي فعا ليتي پر هز ينه تر از برنامه ر يزي شهر ي م ي باشد و مستلزم به کار گ يري منابع کم ي اب ومتخصصان حرفه اي ماه ر است .اين نکته حائز اهميت است که فعاليت ها ي طراح ي شهر ي در جها تي سوق داده شود که عملکردها و عوامل شکل دهنده ي شهري بيشترين تاثير را روي رفتار کلي افراد و بافت و فرم شهر داشته باشد.
منبع :
دکتر سعيد شفيعي ،مباني و فنون طراحي شهري 1380 ،اسليمي__

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 418
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: طراحي شهري چيست؟ ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 21:39]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 54
باردید دیروز باردید دیروز : 166
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 2
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 6
بازدید هفته بازدید هفته : 54
بازدید ماه بازدید ماه : 6,290
بازدید سال بازدید سال : 132,446
بازدید کلی بازدید کلی : 523,459

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 34.236.245.255
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir