معماری و شهر سازی

اشعار ویش عشق سرآغاز کتاب من و توست وه چه شوم و وحشتناک زرد در خزان مردن..... سرو بودن و آخر در تنور نان مردن ترس من نه از مرگ است ، می هراسم از ماندن مثل

banner
جستجوگر پیشرفتهاشعار

ویش عشق سرآغاز کتاب من و توست

وه چه شوم و وحشتناک زرد در خزان مردن.....

سرو بودن و آخر در تنور نان مردن

ترس من نه از مرگ است ، می هراسم از ماندن

مثل دیگران بودن ، مثل دیگران مردن                                        اسماعیل امینی

 

 

 

خدای اطلسی ها با تو باشد                                                                                                                                                                                         سر سبز ترین بهار تقدیم تو باد

       پناه بی کسی ها با تو باشد                                                                                                                                                                                                        آوای خوش هزار تقدیم تو باد

تمام لحظه های خوب یک عمر                                                                                                                                                                         گویند که لحظه ای است روئیدن عشق

بجز دلواپسی ها با تو باشد                                                                                                                                                                                                               آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

 

شعری از حبیب خراسانی:

گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس                                                       خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس

چند می گویی سخن از درد و رنج دیگران                                                                           خویش را اول مداوا کن کمال این است و بس

 

 

ببودن یا نبودن، بحث از اين است!
آيا عقل را شايسته تر آنكه :
     مدام از منجنيق و تير دوران جفاپيشه ستم بردن
و يا بر روي يك دريا مصائب٬ تيغ آهيختن
و از راه خلاف ايام آنها را سرآوردن
بمردن، خواب رفتن، بس!
و بتوانيم اگر گفتن
كه با يك خفتن تنها
همه آلام قلبي و هزاران لطمه و زجر طبيعي را كه جسم ما دچارش هست
پايان مي‌توان دادن
چنين انجام را بايد به اخلاص آرزوكردن:
                                              بمردن، خواب رفتن...
                                                خواب ‌رفتن، يحتمل هم خواب‌ ديدن!
ها! همين اشكال كار ماست
زيرا اينكه در آن خواب مرگ و
                              بعد از آن کز چنبر اين گير و دار بي‌بقا فارغ شويم
آنگه چه رؤياها پديد آيد
همين بايد تأمل را برانگيزد!
همين پروا٬ بلايا را طويل العمر مي‌سازد.

و گرنه كيست كو تن در دهد در طعن و طنز دهر و آزار ستمگر
وهن اهل كبر و رنج خفت از معشوق 

و سرگرداندن قانون٬
تجريهاي ديواني
و خواريها كه دائم مستعدان صبور از هر فرو مايه همي‌بينند.
اين‌ها جمله در حالي كه هر آني
به نوك دشنه‌اي عريان٬ حساب خويش را صافي توان كردن!
كدامين كس بخواهد اين‌همه بار گران بردن؟
عرق‌ريزان و نالان زير ثقل عمر سركردن!
جز آنكه ترس از چيزي پس از مرگ...
آن زمين كشف‌ناكرده٬ كه هرگز هيچ سالك از كرانش برنمي‌گردد
همانا عزم را حيران و خاطر را مردد كرده
ما را برمي‌انگيزد كه در هر آفت و شري كه مي‌بينيم٬ تاب آورده
بيهوده به دامان بلياتي، جز از اين‌ها، كه واقف نيستيم از حال آن‌ها
خويشتن را در نيندازيم!
بدين آيين٬ شعور و معرفت ما جمله را نامرد مي‌سازد
بدين سان٬ پوشش انديشه و سودا
صفاي صبغه‌ی اصلي همت را به رو زردي مبدل سازد و
                         نيات والا و گرانسنگ از همين پروا٬ ز مجرا منحرف گرديده
                          از نام عمل محروم مي‌ماند!

شعر از : ویلیام شکسپیر                                      ترجمه منظوم : مجتبی مینوی

 

به کودکی ِ جهان غبطه می‫خورم هر روز
...
چقدر سلسله‫های مهم
 که در تاریخ:
به یک اشاره چه سرها که بر زمین غلتید
به یک کرشمه چه مردان به خاک افتادند
چقدر تیر که بال پرنده‫ها را خورد
چقدر تیغ که بر بالش ِ زمین خوابید

...

چقدر واژه‌ی معصوم
که بر لبان حقیقت شهید شد هر بار
چقدر شعر که قفل دریچه را نگشود
چقدر دست که امضاش سبز بود، اما
صدای خش‌خش پاییز در مدادش بود

...

چقدر آینه شرمنده‫ام کند هر روز؟
چقدر پنجره از ماه ناامید شود؟

...

بیا به کوچه‌ی بن‌بست من ببار این بار
بیا به متن کهنسال من تسرّی کن
بیا کنار شبم چند نقطه چین بگذار...

سیدعلی میرافضلی


اشعار

ویش عشق سرآغاز کتاب من و توست

وه چه شوم و وحشتناک زرد در خزان مردن.....

سرو بودن و آخر در تنور نان مردن

ترس من نه از مرگ است ، می هراسم از ماندن

مثل دیگران بودن ، مثل دیگران مردن                                        اسماعیل امینی

 

 

 

خدای اطلسی ها با تو باشد                                                                                                                                                                                         سر سبز ترین بهار تقدیم تو باد

       پناه بی کسی ها با تو باشد                                                                                                                                                                                                        آوای خوش هزار تقدیم تو باد

تمام لحظه های خوب یک عمر                                                                                                                                                                         گویند که لحظه ای است روئیدن عشق

بجز دلواپسی ها با تو باشد                                                                                                                                                                                                               آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

 

شعری از حبیب خراسانی:

گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس                                                       خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس

چند می گویی سخن از درد و رنج دیگران                                                                           خویش را اول مداوا کن کمال این است و بس

 

 

ببودن یا نبودن، بحث از اين است!
آيا عقل را شايسته تر آنكه :
     مدام از منجنيق و تير دوران جفاپيشه ستم بردن
و يا بر روي يك دريا مصائب٬ تيغ آهيختن
و از راه خلاف ايام آنها را سرآوردن
بمردن، خواب رفتن، بس!
و بتوانيم اگر گفتن
كه با يك خفتن تنها
همه آلام قلبي و هزاران لطمه و زجر طبيعي را كه جسم ما دچارش هست
پايان مي‌توان دادن
چنين انجام را بايد به اخلاص آرزوكردن:
                                              بمردن، خواب رفتن...
                                                خواب ‌رفتن، يحتمل هم خواب‌ ديدن!
ها! همين اشكال كار ماست
زيرا اينكه در آن خواب مرگ و
                              بعد از آن کز چنبر اين گير و دار بي‌بقا فارغ شويم
آنگه چه رؤياها پديد آيد
همين بايد تأمل را برانگيزد!
همين پروا٬ بلايا را طويل العمر مي‌سازد.

و گرنه كيست كو تن در دهد در طعن و طنز دهر و آزار ستمگر
وهن اهل كبر و رنج خفت از معشوق 

و سرگرداندن قانون٬
تجريهاي ديواني
و خواريها كه دائم مستعدان صبور از هر فرو مايه همي‌بينند.
اين‌ها جمله در حالي كه هر آني
به نوك دشنه‌اي عريان٬ حساب خويش را صافي توان كردن!
كدامين كس بخواهد اين‌همه بار گران بردن؟
عرق‌ريزان و نالان زير ثقل عمر سركردن!
جز آنكه ترس از چيزي پس از مرگ...
آن زمين كشف‌ناكرده٬ كه هرگز هيچ سالك از كرانش برنمي‌گردد
همانا عزم را حيران و خاطر را مردد كرده
ما را برمي‌انگيزد كه در هر آفت و شري كه مي‌بينيم٬ تاب آورده
بيهوده به دامان بلياتي، جز از اين‌ها، كه واقف نيستيم از حال آن‌ها
خويشتن را در نيندازيم!
بدين آيين٬ شعور و معرفت ما جمله را نامرد مي‌سازد
بدين سان٬ پوشش انديشه و سودا
صفاي صبغه‌ی اصلي همت را به رو زردي مبدل سازد و
                         نيات والا و گرانسنگ از همين پروا٬ ز مجرا منحرف گرديده
                          از نام عمل محروم مي‌ماند!

شعر از : ویلیام شکسپیر                                      ترجمه منظوم : مجتبی مینوی

 

به کودکی ِ جهان غبطه می‫خورم هر روز
...
چقدر سلسله‫های مهم
 که در تاریخ:
به یک اشاره چه سرها که بر زمین غلتید
به یک کرشمه چه مردان به خاک افتادند
چقدر تیر که بال پرنده‫ها را خورد
چقدر تیغ که بر بالش ِ زمین خوابید

...

چقدر واژه‌ی معصوم
که بر لبان حقیقت شهید شد هر بار
چقدر شعر که قفل دریچه را نگشود
چقدر دست که امضاش سبز بود، اما
صدای خش‌خش پاییز در مدادش بود

...

چقدر آینه شرمنده‫ام کند هر روز؟
چقدر پنجره از ماه ناامید شود؟

...

بیا به کوچه‌ی بن‌بست من ببار این بار
بیا به متن کهنسال من تسرّی کن
بیا کنار شبم چند نقطه چین بگذار...

سیدعلی میرافضلی

گلچين شعر

خداي اطلسي ها با تو باشد

پناه بي كسي ها با تو باشد

تمام لحظه هاي خوب يك عمر

بجز دلواپسي ها با تو باشد

گلچين شعر

وه چه شوم و وحشتناک زرد در خزان مردن.....

سرو بودن و آخر در تنور نان مردن

ترس من نه از مرگ است ، می هراسم از ماندن

مثل دیگران بودن ، مثل دیگران مردن  


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 304
:: ارسال شده در: آرشیو کل , شعر عاشقانه تک بیتی های ناب اشعار و تک بیت های زیبا تک بیــــــــــــــت های ناب و زیبـــــا ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: اشعار ویش عشق سرآغاز کتاب من و توست وه چه شوم و وحشتناک زرد در خزان مردن..... سرو بودن و آخر در تنور نان مردن ترس ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 13 آذر 1394 ] [ 20:50]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 338
باردید دیروز باردید دیروز : 414
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 9
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 11
بازدید هفته بازدید هفته : 338
بازدید ماه بازدید ماه : 6,444
بازدید سال بازدید سال : 139,908
بازدید کلی بازدید کلی : 530,921

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.237.66.86
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir